სასწავლო პროცესების მართვის სისტემაში შესვლამდე აუცილებლად ყველა სტუდენტმა უნდა შეავსოს კითხვარი. (კითხვარი ანონიმურია)
გთხოვთ  გადახვიდეთ თქვენს ფაკულტეტზე, ჩამოშალეთ და მიჰყევით კითხვარის ბმულს.

 

კითხვარი უნდა შეივსოს იმდენჯერ რამდენ საგანსაც სწავლობთ!

 

მადლობა, რომ მონაწილეობას იღებთ გამოკითხვაში,  რომელიც აფასებს აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მუშაობას!