სასწავლო პროცესების მართვის სისტემაში შესვლამდე აუცილებლად ყველა სტუდენტმა უნდა შეავსოს კითხვარი. (კითხვარი ანონიმურია)
გთხოვთ  გადახვიდეთ თქვენს ფაკულტეტზე, ჩამოშალეთ და მიჰყევით კითხვარის ბმულს.

 

კითხვარი უნდა შეივსოს იმდენჯერ რამდენ საგანსაც სწავლობთ!

 

მადლობა, რომ მონაწილეობას იღებთ გამოკითხვაში,  რომელიც აფასებს აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მუშაობას!  

ძირითადი სპეციალობები https://forms.gle/krvzJtWoonvHf37fA 

მაინორ სპეციალობები https://forms.gle/QtNL3urc1wsZ6r6x8 

ახალციხე https://forms.gle/dxXhH3Lm6imJU7n3A

ახალქალაქი https://forms.gle/dgUbLoZQWHCJkV6g6

https://forms.gle/9mnEsu6PNFj2HBz27