სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამები

 • ისტორია (ახალციხე) – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ქართული ფილოლოგია (ახალციხე)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ქართული ფილოლოგია (ახალქალაქი) – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ინგლისური ფილოლოგია (ახალციხე) – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა (ახალციხე) – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • საჯარო მმართველობა (ახალქალაქი) – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • საჯარო მმართველობა (ახალციხე)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ეკონომიკა (ახალციხე)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ეკონომიკა (ახალქალაქი)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ახალციხე)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ეკოლოგია (ახალციხე)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • აგრონომია (ახალციხე)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • ვეტერინარიის ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა (ახალციხე)- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ
 • სამართალი (ახალციხე) – სწავლის საფასური 2250 ლ.
 • ბიზნესის ადმინისტრირება (ახალციხე)- სწავლის საფასური 2250 ლ.