სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამები

2021-2022 სასწავლო წელს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება:

  • ისტორიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
  • ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
  • ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
  • დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
  • ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
  • საჯარო მმართველობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 
  • ეკოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 
  • აგრონომიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა