სკოლის მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“

2019 წლის 28 მაისს ჩატარდა სკოლის მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“ – 2019.

კონფერენციამ იმუშავა 4 სექციად:
1. განათლების სექცია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი ლალი ბერიძე;
2. მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სექცია
ხელმძღვანელი: ინფორმატიკის პროგრამის დოქტორანტი ჯულიეტა ტაბეშაძე;
3. დაწყებითი განათლების სექცია
ხელმძღვანელები: ასოც. პროფესორი მარეხ ნათენაძე, ასოც. პროფესორი ლამზირა კობაიძე;
4. საზოგადოებრივი მეცნიერებების სექცია
ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი გულიკო ბექაური.