სტრატეგიული გეგმა

სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა  2014-2019

მიჰყევით ბმულს    სტრატეგიული გეგმა-2014 -19 წწ.