სხდომა სადისერტაციო ნაშრომის განხილვაზე

2021 წლის 18 მარტს 10:00 საათზე ჩატარდა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის საბჭოს გაფართოებული სხდომა ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის ქეთევან ფიფიას სადისერტაციო ნაშრომის – ქართული საზოგადოების ეკონომიკური სტრუქტურა – წინასწარი განხილვის შესახებ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფესორი გოჩა თუთბერიძე).