სჯსუ-ს მუზეუმი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმის საქმიანობის მიზანია სამუზეუმო ექსპონანტების მოძიება, დაცვა, შენახვა, რესტავრაცია, კონსერვაცია, ექსპონირება და პოპულარიზაცია.

მუზეუმის საქმიანობის ამოცანებია:

  • შესაბამისი პროფილის სამუზეუმო საგნების მოძიება და შემოწირულობების მიღება;
  • დაზიანებული სამუზეუმო საგნების რესტავრაცია და კონსერვაცია;
  • ყელასათვის ხემლმისაწვდომი გახადოს მუზეუმის განკარგულებაში არსებული სამუზეუმო მასალების გაცნობა ექსპოზიციების მოწყობის, ფონდსაცავში ღია შენახვის ორგანიზების, კატალოგების, ალბომების და სხვა მასალების პოლიგრაფიული და ელექტრონული გამოცემების გზით;
  • სამუზეუმო საგნების სათანადო წესებით აღრიცხვა და შესაბამის პირობებში მათი შენახვა და დაცვა;