ტრენინგი ინგლისური ენის სკოლის პედაგოგებისთვის

დეკემბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ETAG-ის ოფისში, Erasmus+ ASSET-ის (Assessment Tools for new learning environments in higher education institutionsფარგლებში რეგიონის ინგლისური ენის სკოლის პედაგოგებისთვის, პროფ. თინა გელაშვილის მიერ ჩატარდა ტრენინგი განმავითარებელი შეფასების ინსტრუმენტზე-Soft Skills.