იქ სადაც გელიან!

აკრედიტაციის საბჭოს 2018 წლის 15 აგვისტოს გადაწყვეტილებით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულმა საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამამ 4 წლიანი აკრედიტაცია მოიპოვა !!!

აკრედიტაციის საბჭოს 2018 წლის 26 ნოემბრის გადაწყვეტილებით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებმა 7 წლიანი აკრედიტაცია მოიპოვა !!!

აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 24 იანვრის გადაწყვეტილებით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამამ 7 წლიანი აკრედიტაცია მოიპოვა !!!

აკრედიტაციის საბჭოს 2019 წლის 24 იანვრის გადაწყვეტილებით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამამ 7 წლიანი აკრედიტაცია მოიპოვა !!!