შეფასების კითხვარი იურიდიული ფაკულტეტისთვის

სტუდენტების მიერ აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მუშაობის შეფასების კ ი თ ხ ვ ა რ ი (გაითვალისწინეთ, კითხვარი უნდა შეივსოს იმდენჯერ, რამდენ საგანსაც სწავლობთ!)

მონაწილეობის მისაღებათ გადადით ბმულზე

https://forms.gle/UHvRgGyAwrB6QUsLA