ცხადდება დამატებითი მიღება მაგისტრატურაში 2022-23

სსიპ  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  აცხადებს დამატებით მიღებას  სამაგისტრო პროგრამებზე 2022 – 2023 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრში 


რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია როგორც ადგილზე, ასევე ელექტრონულად

ელექტრონული რეგისტრაციის შემთხვევაში დოკუმენტაცია უნდა აიტვირთოს შემდეგ მისამართზე:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe_bBRb-ioQW7n-ER9lOJOAd0te8u7WW5vKb2CEmNyovEfcg/viewform

მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველთა მიერ  ადგილზე  წარმოსადგენი  ან ელექტრონული რეგისტრაციის შემთხვევაში ასატვირთი დოკუმენტაცია:

 1.  განცხადება რექტორის სახელზე ფაკულტეტისა და სამაგისტრო პროგრამის მითითებით (განცხადების ფორმა);
 2. ავტობიოგრაფია (CV) (CV ფორმა);
 3. სახელმწიფოს მიერ აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ბაკალავრის (ან მასთან გათანაბრებული) ხარისხის დამადასტურებელი  დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ან ცნობა ხარისხის მინიჭების შესახებ, თუ დიპლომი ჯერ არ არის გაცემული;
 4. პირადობის მოწმობის (პასპორტის)  2 ასლი;
 5.  ფოტოსურათის (3X4) ელექტრონული ვერსია (CD); 
 6. საერთო სამაგისტრო გამოცდის საგამოცდო ბარათი და მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ სამაგისტრო გამოცდებზე მიღებული ქულების ამონაბეჭდი გამოცდების ეროვნული ცენტრის საიტიდან (www.naec.ge); 
 7. უცხოური ენის ცოდნის (დონე B1+.2 (Intermediate) დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  ასლთან ერთად.

შენიშვნა:

 • ქართველური ენათმეცნიერებისა და ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ კანდიდატს უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი არ მოეთხოვება;
 • საქართველოს ისტორიის  სამაგისტრო პროგრამაზე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე, ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამაზე, ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამაზე კონკურსანტი აბარებს გამოცდას ინგლისურ ენაში. კანდიდატს, რომელსაც საბაკალავრო საფეხურზე გავლილი აქვს ინგლისური ენა ოთხი სემესტრი ან ინგლისური ენის დამატებითი პროგრამა,  გამოცდის ჩაბარება ან/და სერტიფიკატის წარმოდგენა არ მოეთხოვება. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს ცნობა ან დიპლომის დანართი.

კანდიდატს, რომელსაც გავლილი აქვს ინგლისურენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამა ან ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამა (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა),  გამოცდის ჩაბარება ან/და სერტიფიკატის წარმოდგენა არ მოეთხოვება.

 • აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო პროგრამაზე კონკურსანტი აბარებს გამოცდას უცხოურ (ინგლისური/გერმანული/ რუსული) ენაში, რათა დადგინდეს უცხო ენის B1+.2  ცოდნის დონე ან შეუძლია წარმოადგინოს უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).  კანდიდატს, რომელსაც საბაკალავრო საფეხურზე გავლილი აქვს უცხოური ენა (ინგლისური/გერმანული/ რუსული) ოთხი სემესტრი ან უცხოური ენის დამატებითი პროგრამა, გამოცდის ჩაბარება ან/და სერტიფიკატის წარმოდგენა არ მოეთხოვება. კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს აკადემიური ცნობა ან დიპლომის დანართი.

კანდიდატს რომელსაც გავლილი აქვს უცხოენოვანი პროგრამა ან  ინგლისური/გერმანული/ რუსული  ფილოლოგიის     პროგრამა (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა), გამოცდის ჩაბარება ან/და სერტიფიკატის წარმოდგენა არ მოეთხოვება

 • მიწერის მოწმობა და მისი ასლი, ან სამხედრო ბილეთი და მისი ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის);

დოკუმენტაციის მიღების ვადები:

9  სექტემბრიდან  19  სექტემბრის ჩათვლით.

     

          საკონტაქტო ტელეფონი:   577 98 77 84;    577 98 77 29; 

          ელ-ფოსტა:  [email protected]

შენიშვნა: სამაგისტრო პროგრამებზე კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს აპლიკანტს, რომელსაც საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ოთხი ნაწილიდან რომელიმე სამ ნაწილში მაინც გადალახული აქვს დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ანუ მითითებულ ზღვარზე მეტი ქულა აქვს მიღებული.

 სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლების მოსაპოვებლად აპლიკანტმა სასპეციალიზაციო გამოცდაში ასევე უნდა გადალახოს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.

 სასპეციალიზაციო გამოცდისათვის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ყველა სამაგისტრო პროგრამაზე არის 51 ქულა (შესაძლო მაქსიმალური 100 ქულიდან).

გამოცდა სპეციალობაში ჩატარდება 22 სექტემბერს, 12:00 სთზე, I კორპუსი