ცხადდება კონკურსი აკადემიურ თანამდებობაზე 2023

ცხადდება კონკურსი სსიპ – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემდეგ აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ასისტენტ-პროფესორი, დარგი/ქვედარგი – საქართველოს ისტორია 1 საშტატო ერთეული;
  • ასოცირებული პროფესორი, საჯარო სამართლის მიმართულებით 2 საშტატო ერთეული.


 საბუთების მიღების ვადა განისაზღვრა  2023 წლის  2 დეკემბრიდან 16 დეკემბრის  ჩათვლით.

 კონკურსანტებთან გასაუბრება ჩატარდება საკონკურსო-საფაკულტეტო კომისიის გადაწყვეტილებით. 

კონკურსი ჩატარდება 2024 წლის  17 იანვარს, შედეგები გამოქვეყნდება იმავე დღეს.

საბუთების მიღება იწარმოებს როგორც მატერიალურად ქ. ახალციხე, რუსთაველის 113, მეორე სართული, ოთახი 210;  10-საათიდან – 17 საათამდე;

ასევე ელექტრონულად, საკონკურსო მასალა უნდა გადააგზავნოთ ფოსტაზე: zedginidzegiuli@gmail. com

საბუთების მიმღები სამდივნო განისაზღვრა შემდეგი შემადგენლობით:

  • გიული ზედგინიძე – ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი
  • ნანა ხითარიშვილი – ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების სპეციალისტი

კონკურსში გამარჯვებულ კანდიდატებთან დაიდება ვადიანი შრომითი ხელშეკრულება (ასოცირებულ პროფესორთან – 4 წლის ვადით, ასისტენტ-პროფესორთან – 3 წლის ვადით) .

 ხელშეკრულებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უნივერსიტეტში დასაქმებულ აკადემიურ პერსონალს  უფლება აქვს:

ა) მონაწილეობა მიიღოს უნივერსიტეტის მართვაში, უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონისა და უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად;

ბ) დამოუკიდებლად განახორციელოს სწავლება, შემოქმედებითი საქმიანობა, კვლევა და სამეცნიერო ნაშრომების გამოქვეყნება;

გ) საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში დამოუკიდებლად განსაზღვროს სასწავლო კურსის პროგრამების ( სილაბუსების) შინაარსი, სწავლების მეთოდები და საშუალებები;

დ) მოითხოვოს სამუშაოს შესასრულებლად შესაბამისი პირობების შექმნა;

ვ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოდენობითა და პირობებით მოითხოვოს და მიიღოს შრომის ანაზღაურება;

ზ) ისარგებლოს ერთსაათიანი შესვენებით სამუშაო დღის განმავლობაში, (რომელიც განისაზღვრება პედაგოგიური დატვირთვების შესაბამისად დღის სხვადასხვა მონაკვეთში);

თ) ისარგებლოს საქართველოს შრომის კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე დღეებით;

ი) ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით 48 სამუშაო დღით, ასევე ანაზღაურების გარეშე შვებულებით საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილი წესით (სულ მცირე 15 კალენდარული დღით);

კ) პროფესიული განვითარების მიზნით, 5 წელიწადში ერთხელ ისარგებლოს ანაზღაურებადი სამეცნიერო  შვებულებით (აკადემიური შვებულება) ერთი აკადემიური კალენდრით დადგენილი სემესტრის ვადით;

ლ) ისარგებლოს საქართველოს კანონმდებლობით დასაქმებულისათვის მინიჭებული სხვა უფლებებით.

 აკადემიური პერსონალის შესასრულებელ სამუშაოს წარმოადგენს:

ა) მონაწილეობის მიღება სასწავლო პროცესში და მეცნიერულ კვლევებში;

ბ)  საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა;

გ)  ასისტენტის მიერ ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულში მიმდინარე სასწავლო პროცესის ფარგლებში განხორციელებული სასემინარო და კვლევით სამუშაოების ხელმძღვანელობა.

  აკადემიური პერსონალი ვალდებულია:

ა) მონაწილეობა მიიღოს სასწავლო პროცესში და მეცნიერულ კვლევებში;

ბ) სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების მიზნით უნივერსიტეტში იმყოფებოდეს კვირაში არანაკლებ 3 სამუშაო დღით;

გ) შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით, დამსაქმებლის ადმინისტრაციული აქტებით, მართვის ორგანოების დადგენილებებით/გადაწყვეტილებებით და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები;

დ) პირადად შეასრულოს ხელშეკრულებით/აკადემიური  პერსონალის დატვირთვის სქემით გათვალისწინებული სამუშაო;

ე)მისცეს სტუდენტს ხარისხიანი განათლება;

ვ) უხელმძღვანელოს საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომებს;

ზ) უხელმძღვანელოს ასისტენტის მიერ ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულში მიმდინარე სასწავლო პროცესის ფარგლებში განხორციელებულ სასემინარო და კვლევით სამუშაოებს;

თ) იყოს პასუხისმგებელი კონკრეტული სასწავლო და კვლევითი პროგრამის განხორციელების ხარისხზე;

ი) სასწავლო პროცესში გამოიყენოს სწავლების თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები;

კ) გაუფრთხილდეს სამსახურებრივი მოვალეობების შესასრულებლად საჭირო, მისთვის დამსაქმებლის მიერ სარგებლობაში გადაცემულ მატერიალურ ფასეულობებს;

ლ)  სამეცნიერო  შვებულების დასრულების შემდეგ წარმოადგინოს ანგარიში ჩატარებული მუშაობის შესახებ;

მ) ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას ორი კვირით ადრე გააფრთხილოს დამსაქმებელი შვებულების აღების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გაფრთხილება შეუძლებელია გადაუდებელი სამედიცინო ან ოჯახური პირობების გამო;

ნ) შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით და უნივერსიტეტის წესდებით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებები.

ო) დაიცვას ეთიკის კოდექსი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები;

შრომის ანაზღაურება დატვირთვის სქემით გათვალისწინებული სრული დატვირთვის შემთხვევაში შეადგენს: 

ასოცირებული პროფესორის – 1391 ლარს

ასისტენტ-პროფესორის – 974 ლარს