ცხადდება კონკურსი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად

1. გამოცხადდეს  კონკურსი სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატის შერჩევის მიზნით.

2. პრეტენდენტთა რეგისტრაცია დაიწყოს 2020 წლის 21 ოქტომბერს და გაგრძელდეს 2020 წლის 2 ნოემბრამდე.

3. პრეტენდენტთა რეგისტრაციისათვის საბუთების მიღება იწარმოებს მატერიალური და ელექტრონული ფორმით. მატერიალური ფორმით პრეტენდენტთა რეგისტრაციისთვის საბუთების მიღება იწარმოებს უნივერსიტეტის კანცელარიაში 10:00-დან 18:00 საათამდე (ყოველდღე გარდა შაბათ-კვირისა) შემდეგ მისამართზე: ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. N113, სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი, მე-2 სართული, ოთახი 208. ელექტრონული ფორმით საბუთების მიღება შესაძლებელია ყოველდღე (მათ შორის შაბათ-კვირას) მეილზე: [email protected]

4. პრეტენდენტებთან გასაუბრება ჩატარდეს 4 ნოემბერს.

5. კანდიდატის შერჩევა და წარმომადგენლობითი საბჭოსთვის წარდგენა განხორციელდეს 5 ნოემბერს.

6. პრეტენდენტი უნდა იყოს:

ა) უმაღლესი განათლების მქონე;

ბ) ფინანსური, მატერიალური და ადმინისტრაციული რესურსების მართვის სფეროში გამოცდილების მქონე;

გ) 65 წელზე ნაკლები ასაკის (გამონაკლისის სახით უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმღვანელის თანამდებობაზე შეიძლება შერჩეულ იქნეს 65 წლის ასაკს გადაცილებული პირი, თუ იგი აკმაყოფილებს  კონკურსში მონაწილე კანდიდატისადმი დადგენილ მოთხოვნებს).

7. პრეტენდენტმა სარეგისტრაციოდ უნდა წარადგინოს:

ა) განცხადება უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის სახელზე;

ბ) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამოწმებული ასლი;

გ) უნივერსიტეტის შესაბამისი სფეროს განვითარების სამოქმედო გეგმა;

დ) პირადობის მოწმობის ან პაბსპორტის ასლი;

ე) ავტობიოგრაფია (CV);

ვ) ფერადი ფოტო 2;

ზ) ცნობა ნასამართლეობის შესახებ;

თ) სამედიცინო-ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა.