ცხადდება მიღება აგრონომიის და ინფორმატიკის სადოქტორო პროგრამებზე

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 2023-2024 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის აცხადებს მიღებას აგრონომიის  სადოქტორო პროგრამაზე (1 ადგილი), ინფორმატიკის სადოქტორო პროგრამაზე (1 ადგილი).

აგრონომიის  სადოქტორო პროგრამა იხილეთ [დანართი ]

ინფორმატიკის  სადოქტორო პროგრამა იხილეთ [დანართი ]

დოქტორანტურაში მიღების ვადები:

 1. რეგისტრაცია – 2023 წლის 25 სექტემბრიდან 09 ოქტომბრის ჩათვლით .
 2. გამოცდა ქართულ ენაში (უცხოელთათვის) –10 ოქტომბერი
 3. გამოცდის შედეგების გამოქვეყნება –  11 ოქტომბერი
 4. გამოცდის შედეგების აპელაცია  და  შედეგები –13 ოქტომბერი
 5. გამოცდა უცხო ენაში (ინფორმატიკა (ინგ), აგრონომია (გერ, რუს, ინგ)) – 16 ოქტომბერი, 12:00 სთ.
 6. გამოცდის შედეგების გამოქვეყნება –17 ოქტომბერი
 7. გამოცდის შედეგების აპელაცია და აპელაციის შედეგები – 18 ოქტომბერი
 8. სადოქტორო კვლევითი განაცხადის შეფასების შედეგების გამოქვეყნება 20 ოქტომბერი
 9. სადოქტორო კვლევითი განაცხადის შეფასების შედეგების აპელაცია და აპელაციის შედეგები –  23 ოქტომბერი
 10. გამოცდა სპეციალობაში – 24 ოქტომბერი
 11. გამოცდის შედეგების გამოქვეყნება –  24 ოქტომბერი
 12. გამოცდის შედეგების აპელაცია და აპელაციის შედეგები 26 ოქტომბერი

დოქტორანტურაში მიღების ეტაპები

პირველი ეტაპირეგისტრაცია

 1. დოქტორანტურაში ჩაბარების მსურველებმა ქვემოთ მითითებული დოკუმენტები უნდა ატვირთონ   2023 წლის   25 სექტემბრიდან – 09 ოქტომბრის  ჩათვლით (18:00 საათამდე) ბმულზე https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc14XUDSDquKe9WkRd4OjmsxcyJDH2DzytY4smJgBXPP3uARg/closedform
 2. (რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაციის ასატვირთად  რეგისტრირებული უნდა იყოთ gmail-ის ფოსტაზე)
 3. განცხადება რექტორის სახელზე (იხ. ფორმა) [განცხადება]
 4. სადოქტორო კვლევითი განაცხადი (იხ. ფორმა) [დანართი N3]
 5.  ავტობიოგრაფია (CV)
 6. მაგისტრის დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ან მაგისტრის ხარისხთან გათანაბრებული  დოკუმენტი
 7. პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი
 8. ერთი ფოტოსურათი (3X4) ; 
 9. უცხო ენის ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) – საერთაშორისო სერტიფიკატი (TOEFL; IELTS; FCE),

უცხო ენის ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) – საერთაშორისო სერტიფიკატი (TOEFL; IELTS; FCE),უცხოურენოვანი საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (უცხოეთში გაცემულ დიპლომთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი – უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების შესახებ). 

 1. ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) – სერტიფიკატი, ან ქართულენოვანი საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.

შენიშვნადოკუმენტაცია მატერიალურად წარმოდგენილ უნდა იქნას 2023 წლის 25 სექტემბრიდან 09 ოქტომბრის ჩათვლით  სტუდენტთა რეგისტრაციის სამსახურში.  

მეორე ეტაპიგამოცდა ქართულ ენაში

 1. უცხოენოვანი კონკურსანტებისათვის, რომელთაც არ ექნებათ წარმოდგენილი ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ინიშნება გამოცდა ქართულ ენაში (მოსმენა, კითხვა, ლაპარაკი, წერა).  გამოცდის მინიმალური ბარიერია 51 ქულა.  კანდიდატები, რომლებიც ვერ გადალახავენ აღნიშნულ ბარიერს, კარგავენ კონკურსში მონაწილეობის გაგრძელების უფლებას. გამოცდაში მიღებული ქულა არ განსაზღვრავს დოქტორანტობის კანდიდატის ერთიან საბოლოო სარეიტინგო ქულას.
 2. გამოცდა ქართულ ენაში ჩატარდება დოქტორანტურაში მიღების ვადების შესაბამისად. ინფორმაცია გამოცდის დროისა და აუდიტორიის შესახებ განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე.
 3. იხილეთ საგამოცდო ტესტის ნიმუში ქართულ ენაში [დანართი 4]

მესამე ეტაპიგამოცდა უცხო ენაში

 1. კონკურსანტებისათვის,  რომელთაც არ ექნებათ წარმოდგენილი უცხოური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ინიშნება  გამოცდა უცხოურ ენაში (მოსმენა, კითხვა, ლაპარაკი, წერა).  გამოცდის მინიმალური ბარიერია 65 ქულა. კანდიდატები, რომლებიც ვერ გადალახავენ აღნიშნულ ბარიერს, კარგავენ კონკურსში მონაწილეობის გაგრძელების უფლებას. გამოცდაში მიღებული ქულა არ განსაზღვრავს დოქტორანტობის კანდიდატის ერთიან საბოლოო სარეიტინგო ქულას.
 2. გამოცდა უცხო ენაში ჩატარდება დოქტორანტურაში მიღების ვადების შესაბამისად. ინფორმაცია გამოცდის დროისა და აუდიტორიის შესახებ განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე.
  იხილეთ საგამოცდო ტესტის ნიმუში ინგლისურ ენაში [დანართი 5]

მეოთხე ეტაპისადოქტორო კვლევითი განაცხადის პრეზენტაცია

 1. დოქტორანტობის კანდიდატის მიერ რეგისტრაციის დროს წარმოდგენილ სადოქტორო კვლევით განაცხადს აფასებს დარგობრივი საგამოცდო კომისია. მაქსიმალური შეფასებაა 60 ქულა, მინიმალური გადასალახი ბარიერი –  31 ქულა. კანდიდატები, რომლებიც ვერ გადალახავენ აღნიშნულ ბარიერს, კარგავენ კონკურსში მონაწილეობის გაგრძელების უფლებას.
 2. სადოქტორო კვლევითი განაცხადის შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ [დანართი7] [დანართი 7 აგრონომია]

მეხუთე  ეტაპიზეპირი გამოცდა სპეციალობაში

 1. ზეპირი გამოცდა ბარდება დარგობრივი საგამოცდო კომისიის წინაშე (საგამოცდო საკითხები). მაქსიმალური შეფასებაა 40 ქულა, მინიმალური გადასალახი ბარიერი – 21 ქულა. ზეპირი გამოცდის შეფასების კრიტერიუმები იხილეთ [დანართი 6] [დანართი 6 აგრონომია]

პროგრამაზე მისაღები დოქტორანტობის კანდიდატის სარეიტინგო ქულა განისაზღვრება კვლევითი განაცხადისა და ზეპირი გამოცდის ეტაპებზე მიღებული სარეიტინგო ქულათა ჯამით.

ხელშეკრულების გაფორმება

უნივერსიტეტის რექტორი, დოქტორანტი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ჩარიცხვიდან არაუმეტეს ორი თვის ვადაში ხელს აწერენ ხელშეკრულებას, რომელიც განსაზღვრავს ყველა მხარის უფლება-მოვალეობებს. ხელშეკრულების ნაწილია დოქტორანტის ინდივიდუალური გეგმა. დოქტორანტი სამეცნიერო ხელმძღვანელთან ერთად ადგენს ინდივიდუალურ გეგმას (სადოქტორო პროგრამის შესაბამისად), რომელიც დამოკიდებულია დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის, შესაბამისი დარგის/დარგების და/ან ქვედარგისა  და სადოქტორო პროგრამის სპეციფიკაზე, ასევე დოქტორანტის აკადემიურ გამოცდილებაზე.

საკონტაქტო პირი: 577 98 77 84, 577 957702