ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის, ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების დოქტორანტის, ნათელა მელიქიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯაროდ განხილვა

2018 წლის 20 ოქტომბერს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტმა ნათელა მელიქიძემ ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დარგობრივი კოლეგიის წინაშე დაიცვა სადისერტაციო ნაშრომი – „ასპინძის მუნიციპალიტეტის ანთროპონიმთა სტრუქტურა და სემანტიკა“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ ბერიძე.
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა შედგა პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში.
ქართველ პროფესორებთან ერთად დისერტანტს ოპონირებას უწევდა არტაანის უნივერსიტეტის პროფესორი ვედი აშქაროღლუ.