სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების შედეგები

იხილეთ არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი .pdf