კონფერენცია ბავშვთა უფლებების საკითხებზე

20 სექტემბერს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობა დაიწყო მესამე საერთაშორისო კონფერენციამ ,,ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“.

იხილეთ კონფერენციის დღის წესრიგი