2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობასტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის შემდეგ

დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის მიმღებ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გამოცხადების ვადა

 2021 წლის 10 თებერვლიდან 17 თებერვლის ჩათვლით

რეგისტრაციისთვის სტუდენტებმა განცხადებით უნდა მიმართონ უნივერსიტეტის რექტორს (განცხადება)


განცხადებას თან ერთვის შემდეგი დოკუმენტაცია:

  • ატესტატის ასლი
  • პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი;
  • უსდ-ში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი;
  • ცნობა სტატუსის შესახებ;
  • სტუდენტის ბარათის ასლი (ჩაბარებული სასწავლო კურსების (გავლილი კრედიტების) მითითებით)
  • ფოტოსურათის (3X4) ელექტრონული ვერსია jpg; 
  • მიწერის მოწმობის, ან სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულთათვის, წვევამდელთათვის);

რეგისტრაცია შესაძლებელია როგორც ელექრონულად, ასევე კონტაქტურად

ბმული ელ.რეგისტრაციისთვის (რეგისტრაციისთვის საჭიროა გქონდეთ gmail-ის ფოსტა) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvTYxjGhX5GVZR6OPIe_mQYixmCNPYaxE8f7verdEITIDaMg/viewform

კონტაქტური რეგისტრაცია  ქ.ახალციხე, რუსთაველის 113, უნივერსიტეტის I კორპუსი, ოთახი 303

შენიშვნა: სტუდენტის სარეგისტრაციო ანკეტა არის საფუძველი  რეესტრში მონაცემების შესატანად. არასწორად შევსებულ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელია პირადად სტუდენტი

შიდა მობილობის მსურველთათვის

განცხადების წარმოდგენის ვადა

2021 წლის 1 თებერვლიდან 21 თებერვლის ჩათვლით

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ტელ:  577 98 77 84;  595  20 92 62