2022-2023

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

მობილობის ვადები:

1.1  სტუდენტთა დარეგისტრირება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.2  მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადების მიღება (ვინც მიიღო თანხმობა მობილობაზე      განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისაგან)  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.3  კრედიტების აღიარება მობილობის  კომისიის მიერ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.4  ბრძანების პროექტის მომზადება ჩარიცხვაზე და  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში  წარდგენა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

                     შიდამობილობა (29 აგვისტო – 23 სექტემბერი)

1.5  შიდა მობილობის საკონკურსო გამოცდები (საჭიროების შემთხვევაში)

1.6  მობილობის  კომისიის მიერ შიდა მობილობისათვის დასკვნების მომზადება

1.7  ბრძანება შიდა მობილობის შესახებ – არაუგვიანეს 30 სექტემბრისა

სასწავლო სემესტრის ვადები (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა დოქტორანტურა)

2.1  ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (ბაკალავრიატის პირველკურსელთათვის) — 29 აგვისტო – 30 სექტემბერი

2.2  მისაღები გამოცდები მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში – 5 -16 სექტემბერი

2.3  პირველი სემესტრის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების რეგისტრაცია – 19-23     სექტემბერი

2.4  სასწავლო თანხის გადახდის გრაფიკი:

       პირველი ეტაპი – 30 აგვისტო – 30 ოქტომბერი, მეორე ეტაპი – 1 ნოემბერი –    შემოდგომის სემესტრის საგამოცდო სესიის დაწყებამდე

2.5  აკადემიური რეგისტრაცია — 12 – 23  სექტემბერი

2.6  სააუდიტორიო მეცადინეობა – 12სექტემბერი –23 დეკემბერი

2.7  შუალედური გამოცდა/გამოცდები – სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად

2.8  საშობაო არდადეგები – 2022  წლის   24 დეკემბერი – 2023 წლის 8 იანვარი

2.9  საგამოცდო სესიების პერიოდი – 2023  წლის  10 – 27 იანვარი

2.10  არდადეგები – 2023  წლის 30 იანვარი – 5 თებერვალი.

2.11  დამატებითი საგამოცდო სესიის პერიოდი – 2023  წლის  6 -17 თებერვალი

2022 – 2023  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის

სასწავლო პროცესის ვადები

მობილობისვადები:

1.1  სტუდენტთა დარეგისტრირება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.2  მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადების მიღება (ვინც მიიღო თანხმობა მობილობაზე      განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისაგან)   განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.3  კრედიტების აღიარება მობილობის  კომისიის მიერ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.4  ბრძანების პროექტის მომზადება ჩარიცხვაზე და  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში   წარდგენა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

                     შიდა მობილობა  (1 თებერვალი – 24 თებერვალი)

1.5  შიდა მობილობის საკონკურსო გამოცდები (საჭიროების შემთხვევაში)

1.6  მობილობის  კომისიის მიერ შიდა მობილობისათვის დასკვნების მომზადება

1.7  ბრძანება შიდა მობილობის შესახებ- არაუგვიანეს 28 თებერვლისა

სასწავლო სემესტრის ვადები (ბაკალავრიატიმაგისტრატურადოქტორანტურა)

2.1  სასწავო თანხის გადახდის გრაფიკი:

    პირველი ეტაპი – 20 თებერვალი – 31 მარტი,  მეორე ეტაპი – 1 აპრილი – 2 ივნისი

2.2  აკადემიური რეგისტრაცია — 13 -24 თებერვალი

2.3  სააუდიტორიო მეცადინეობა – 20 თებერვალი – 2 ივნისი

2.4  შუალედური გამოცდა/გამოცდები – სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად

2.5  საგამოცდო სესიების პერიოდი – 5-23 ივნისი

2.6  დამატებითი გამოცდები – 26 ივნისი – 7 ივლისი,  29 აგვისტო – 8 სექტემბერი