2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

მობილობის ვადები:

1.1  სტუდენტთა დარეგისტრირება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.2  მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადების მიღება (ვინც მიიღო თანხმობა მობილობაზე      განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისაგან)  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.3  კრედიტების აღიარება მობილობის  კომისიის მიერ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.4  ბრძანების პროექტის მომზადება ჩარიცხვაზე და  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში  წარდგენა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

                     შიდა მობილობა (29 აგვისტო – 22 სექტემბერი)

1.5  შიდა მობილობის საკონკურსო გამოცდები (საჭიროების შემთხვევაში)

1.6  მობილობის  კომისიის მიერ შიდა მობილობისათვის დასკვნების მომზადება

1.7  ბრძანება შიდა მობილობის შესახებ – არაუგვიანეს 29 სექტემბრისა

სასწავლო სემესტრის ვადები (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურადოქტორანტურა)

2.1  ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (ბაკალავრიატის პირველკურსელთათვის) —  29 აგვისტო – 29 სექტემბერი

   2.2  მისაღები გამოცდები: მაგისტრატურაში  – 4 -15 სექტემბერი, დოქტორანტურაში ­­- 4 -25 სექტემბერი

2.3 ა)  პირველი სემესტრის მაგისტრანტების  რეგისტრაცია – 18-22   სექტემბერი  

      ბ) პირველი სემესტრის  დოქტორანტების რეგისტრაცია – 25-29    სექტემბერი

2.4  სასწავლო თანხის გადახდის გრაფიკი:

       პირველი ეტაპი – 29 აგვისტო – 30 ოქტომბერი, მეორე ეტაპი – 1 ნოემბერი – შემოდგომის სემესტრის საგამოცდო სესიის დაწყებამდე

2.5  აკადემიური რეგისტრაცია — 11 – 22  სექტემბერი

2.6  სააუდიტორიო მეცადინეობა – 18  სექტემბერი –29 დეკემბერი

2.7  შუალედური გამოცდა/გამოცდები – სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად

2.8  საშობაო არდადეგები – 2023  წლის   30 დეკემბერი – 2024 წლის 7 იანვარი

2.9  საგამოცდო სესიების პერიოდი – 2024  წლის  9 – 26 იანვარი

2.10  არდადეგები – 2024  წლის 29 იანვარი –  4 თებერვალი.

2.11  დამატებითი საგამოცდო სესიის პერიოდი – 2024  წლის  5 -16 თებერვალი

2023 – 2024  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის

სასწავლო პროცესის ვადები

მობილობის    ვადები:

1.1  სტუდენტთა დარეგისტრირება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.2  მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადების მიღება (ვინც მიიღო თანხმობა მობილობაზე      განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისაგან)   განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.3  კრედიტების აღიარება მობილობის  კომისიის მიერ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.4  ბრძანების პროექტის მომზადება ჩარიცხვაზე და  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში   წარდგენა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

                     შიდა მობილობა  (1 – 24 თებერვალი)

1.5  შიდა მობილობის საკონკურსო გამოცდები (საჭიროების შემთხვევაში)

1.6  მობილობის  კომისიის მიერ შიდა მობილობისათვის დასკვნების მომზადება

1.7  ბრძანება შიდა მობილობის შესახებ- არაუგვიანეს 29 თებერვლისა

სასწავლო სემესტრის ვადები (ბაკალავრიატიმაგისტრატურადოქტორანტურა)

2.1  სასწავო თანხის გადახდის გრაფიკი:

    პირველი ეტაპი –19 თებერვალი – 31 მარტი,  მეორე ეტაპი – 1 აპრილი – გაზაფხულის სემესტრის საგამოცდო სესიის დაწყებამდე

2.2  აკადემიური რეგისტრაცია — 12 -23 თებერვალი

2.3  სააუდიტორიო მეცადინეობა – 19 თებერვალი – 31 მაისი

2.4  შუალედური გამოცდა/გამოცდები – სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად

2.5  საგამოცდო სესიების პერიოდი – 10-28 ივნისი

2.6  დამატებითი გამოცდები – 1 – 12 ივლისი,  2 – 13 სექტემბერი