2022-23 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის კითხვარები

კითხვარი პირველკურსელებისთვის

ბაკალავრების საგანმანათლებლო პროგრამის კმაყოფილების კვლევის კითხვარი

მაგისტრანტთა კმაყოფილების კვლევა

დოქტორანტთა კმაყოფილების კვლევა

კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის ფორმა