კითხვარი აკადემიური პერსონალისთვის

I კითხვარი

კადემიური პერსონალის კმაყოფილების კითხვარი სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში მხარდაჭერის შესახებ

 

II კითხვარი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ატარებს უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გამოკითხვას, რომლის ანალიზი საშუალებას მოგვცემს საჭირო ცვლილებები შევიტანოთ საგანმანათლებლო პროგრამებში, რათა ჩვენი პროგრამის კურსდამთავრებული კონკურენტუნარიანი აღმოჩნდეს დასაქმების ბაზარზე.

კითხვარის შესავსებად გადადით  შესაბამის ბმულზე:

ქართული ფილოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია
დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალვრო-სამაგისტრო   
ისტორია
საქართველოს ისტორია
ქართველური ენეთმეცნიერება
ქართული ლიტერატურის ისტორია
ქართულ ენაში მომზადების 60 კრ.პროგრამა
მასწავლებლის მომზადების 60 კრ. პროგრამა 
ეკოლოგია
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
აგრონომია
ბიზნეს-ინფორმატიკა
აგროტექნოლოგია
სამართალი
სისხლის სამართალი
საჯარო მმართველობა
ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა
ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამა
ასტრონომიის სადოქტორო პროგრამა 
ისტორიის სადოქტორო პროგრამა