აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

 

  ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი     

 

მიმართულება

 

დარგი / ქვედარგი

 

აკადემიური თანამდებობა

საშტატო 

ერთეულის რაოდენობა

ბიზნესის ადმინისტრირება

მენეჯმენტი

ასოცირებული პროფესორი

1. ნელი ბერიძე

 

 განათლებისჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

მიმართულება

დარგი / ქვედარგი

 

აკადემიური თანამდებობა

საშტატო

ერთეულის

რაოდენობა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

რუსული ფილოლოგია

ასოცირებული პროფესორი

1. მარიანა ბალასანიანი

ინგლისური ფილოლოგია

ასოცირებული პროფესორი

1.მაკა მურვანიძე

განათლება

მასწავლებლის განათლება

ასოცირებული პროფესორი

1 . მარეხ ნათენაძე

უცხოური ენის სწავლების მეთოდიკა

ასოცირებული პროფესორი

1. ლალი ბერიძე

       

 

       

    

 ინჟინერიისაგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი  

 

მიმართულება

 

დარგი / ქვედარგი

 

აკადემიური 

თანამდებობა

საშტატო

ერთეულის

რაოდენობა

ინჟინერია

ინფორმატიკა

ასოცირებული პროფესორი

1.ლერი ნოზაძე

2. ვასილ ტაბატაძე

დარგთაშორისი

ეკოლოგია

ასოცირებული პროფესორი

1.   რევაზ ზედგინიძე