2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

 

2021-2022 სასწავლოწლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

მობილობის ვადები:

1.1  სტუდენტთა დარეგისტრირება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.2  მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადების მიღება (ვინც მიიღო თანხმობა მობილობაზე      განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისაგან)  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.3  კრედიტების აღიარება მობილობის  კომისიის მიერ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.4  ბრძანების პროექტის მომზადება ჩარიცხვაზე და  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში  წარდგენა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

შიდა მობილობა (30 აგვისტო – 24 სექტემბერი)

1.5  შიდა მობილობის საკონკურსო გამოცდები (საჭიროების შემთხვევაში)

1.6  მობილობის  კომისიის მიერ შიდა მობილობისათვის დასკვნების მომზადება

1.7  ბრძანება შიდა მობილობის შესახებ – არაუგვიანეს 30 სექტემბრისა

 

სასწავლო სემესტრის ვადები (ბაკალავრიატიმაგისტრატურა დოქტორანტურა)

 

2.1  ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (ბაკალავრიატის პირველკურსელთათვის) — 30 აგვისტო – 30 სექტემბერი

2.2  მისაღები გამოცდები მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში – 6 -17 სექტემბერი

2.3  პირველი სემესტრის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების რეგისტრაცია – 20-24 სექტემბერი

2.4  სასწავლო თანხის გადახდის გრაფიკი:

პირველი ეტაპი – 30 აგვისტო – 30 ოქტომბერი, მეორე ეტაპი – 1 ნოემბერი – შემოდგომის სემესტრის საგამოცდო სესიის დაწყებამდე

2.5  აკადემიური რეგისტრაცია — 13 – 24  სექტემბერი

2.6  სააუდიტორიო მეცადინეობა – 13  სექტემბერი24 დეკემბერი

2.7  შუალედური გამოცდა/გამოცდები – სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად

2.8  საშობაო არდადეგები – 2022  წლის   25 დეკემბერი – 9 იანვარი

2.9  საგამოცდო სესიების პერიოდი – 2022  წლის  10 – 28 იანვარი

2.10  არდადეგები – 2022  წლის 31 იანვარი – 6 თებერვალი.

2.11  დამატებითი საგამოცდო სესიის პერიოდი – 2022  წლის  7 -18 თებერვალი

 

2021 – 2022  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის

სასწავლო პროცესის ვადები

 

მობილობის    ვადები:

1.1  სტუდენტთა დარეგისტრირება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ პორტალზე განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.2  მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადების მიღება (ვინც მიიღო თანხმობა მობილობაზე      განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემისაგან)   განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.3  კრედიტების აღიარება მობილობის  კომისიის მიერ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

1.4  ბრძანების პროექტის მომზადება ჩარიცხვაზე და  განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში   წარდგენა განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დადგენილ ვადებში

შიდა მობილობა (1 თებერვალი – 21 თებერვალი)

1.5  შიდა მობილობის საკონკურსო გამოცდები (საჭიროების შემთხვევაში)

1.6  მობილობის  კომისიის მიერ შიდა მობილობისათვის დასკვნების მომზადება

1.7  ბრძანება შიდა მობილობის შესახებ- არაუგვიანეს 28 თებერვლისა

 

სასწავლო სემესტრის ვადები (ბაკალავრიატიმაგისტრატურადოქტორანტურა)

2.1  სასწავო თანხის გადახდის გრაფიკი:

    პირველი ეტაპი – 21 თებერვალი – 31 მარტი,  მეორე ეტაპი – 1 აპრილი – 3 ივნისი

2.2  აკადემიური რეგისტრაცია — 14 -28 თებერვალი

2.3  სააუდიტორიო მეცადინეობა – 21 თებერვალი – 3 ივნისი

2.4  შუალედური გამოცდა/გამოცდები – სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად

2.5  საგამოცდო სესიების პერიოდი – 6-24 ივნისი

2.6  დამატებითი გამოცდები – 27 ივნისი – 8 ივლისი,  29 აგვისტო – 9 სექტემბერი

 

რი

სწრაფი წვდომის ბანერები

საზაფხულო სკოლა

ბიბლიოთეკა

სასწ.პროც

მუდლი

ჰორიზონტი ევროპა

უპლებათა ცენტრი

ონომასტიკა