2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

 

 

2020-2021 სასწავლოწლის შემოდგომის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

 მობილობის ვადები:

1.1  სტუდენტთა დარეგისტრირება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

1.2  მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადების მიღება (ვინც მიიღო თანხმობა მობილობაზე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან) განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

1.3  კრედიტების აღიარება მობილობის  კომისიის მიერ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

1.4  ბრძანების პროექტის მომზადება ჩარიცხვაზე და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარდგენა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

შიდა მობილობა (24 აგვისტო – 25 სექტემბერი)

1.5  შიდა მობილობის საკონკურსო გამოცდები (საჭიროების შემთხვევაში)

1.6  მობილობის  კომისიის მიერ შიდა მობილობისათვის დასკვნების მომზადება

1.7  ბრძანება შიდა მობილობის შესახებ – არაუგვიანეს 30 სექტემბრისა

 

სასწავლო სემესტრის ვადები (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა დოქტორანტურა)

 

2.1  ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (ბაკალავრიატის პირველკურსელთათვის) — 24 აგვისტო – 30 სექტემბერი

2.2  მისაღები გამოცდები მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში – 1 -11 სექტემბერი

2.3  პირველი სემესტრის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების რეგისტრაცია – 14-18 სექტემბერი

2.4  სასწავლო თანხის გადახდის გრაფიკი:

პირველი ეტაპი – 24 აგვისტო – 30 ოქტომბერი, მეორე ეტაპი – 1 ნოემბერი – ზამთრის საგამოცდო სესიის დაწყებამდე

2.5  აკადემიური რეგისტრაცია — 7 – 18 სექტემბერი

2.6  სააუდიტორიო მეცადინეობა – 14 სექტემბერი – 25 დეკემბერი

2.7  შუალედური გამოცდა/გამოცდები – სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად

2.8  საშობაო არდადეგები – 2020 წლის 26 დეკემბერი – 2021 წლის 10 იანვარი

2.9  საგამოცდო სესიების პერიოდი – 2021 წლის 11 – 29 იანვარი

2.10  არდადეგები – 2021 წლის 30 იანვარი – 7 თებერვალი.

2.11  დამატებითი საგამოცდო სესიის პერიოდი – 2021 წლის 8 -19 თებერვალი

 

 

 

 

 

2020 – 2021  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

 

მობილობის    ვადები:

1.1  სტუდენტთა დარეგისტრირება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე–განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

1.2  მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადების მიღება (ვინც მიიღო თანხმობა მობილობაზე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან) – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

1.3  კრედიტების აღიარება მობილობის  კომისიის მიერ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

1.4  ბრძანების პროექტის მომზადება ჩარიცხვაზე და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარდგენა – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილ ვადებში

შიდა მობილობა (1 თებერვალი – 26 მარტი)

1.5  შიდა მობილობის საკონკურსო გამოცდები (საჭიროების შემთხვევაში)

1.6  მობილობის  კომისიის მიერ შიდა მობილობისათვის დასკვნების მომზადება

1.7  ბრძანება შიდა მობილობის შესახებ- არაუგვიანეს 28 თებერვლისა

 

სასწავლო სემესტრის ვადები (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა)

 

2.1  სასწავო თანხის გადახდის გრაფიკი:

    პირველი ეტაპი – 22 თებერვალი – 31 მარტი, მეორე ეტაპი – 1 აპრილი – 31 მაისი

2.2  აკადემიური რეგისტრაცია — 15-28 თებერვალი

2.3  სააუდიტორიო მეცადინეობა – 22 თებერვალი – 4 ივნისი

2.4  შუალედური გამოცდა/გამოცდები – სასწავლო კურსის სილაბუსის შესაბამისად

2.5  საგამოცდო სესიების პერიოდი – 7-25 ივნისი

2.6  დამატებითი გამოცდები – 28 ივნისი – 9 ივლისი,  30 აგვისტო -10 სექტემბერი

 

 

სწრაფი წვდომის ბანერები