ეწვიეთ ეროვნული ოფისის საიტს 

 

 

 

 

ჰორიზონტი ევროპა წარმოადგენს კვლევებისა და ინოვაციების სფეროში ევროკავშირის უმსხვილეს ჩარჩო პროგრამას. პროგრამის მიზანია, ევროპაში მსოფლიო დონის მეცნიერების განვითარების უზრუნველყოფა, ინოვაციისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და ინოვაციების სფეროში საჯარო და კერძო სექტორების თანამშრომლობის ხელშეწყობა.

Horizon Europe-ის საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისის  ფუნქციაა არა მხოლოდ ინფორმაციის გავრცელება ევროკავშირის კონკურსების შესახებ, არამედ ქართველ მკვლევართა ჯგუფების დახმარება კონკურენტუნარიანი საპროექტო განაცხადების მომზადებასა და შემდგომში მის მართვაში.

იხ. ჰორიზონტი ევროპის-საგრანტო პროექტის ფორმა

 

 

 

 

 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერიტეტის საგრანტო ოფისის მისამართია:

უნივერიტეტის პირველი კორპუსი, ოთახი 305

საგრანტო ოფისისი კოორდინატორი – მერი სახამბერიძე

e-mail : [email protected]

ტელ: +995 591 41 12 72 

 

 

მარი სკლადოვსკა-კიურის Staff Exchanges კონკურსი უკვე გახსნილია

 

პერსონალის გაცვლთი პროგრამის  მიზანი

პერსონალის გაცვლის პროგრამა აფინანსებს მონაწილე ორგანიზაციების კვლევით და ინოვაციური საქმიანობაში ჩართული პერსონალის მოკლევადიან საერთაშორისო და სექტორთაშორის გაცვლას.

 

მიზანია შემუშავდეს მდგრადი თანამშრომლობითი პროექტები სხვადასხვა ორგანიზაციებს შორის აკადემიური და არააკადემიური სექტორებიდან (კერძოდ, მცირე და საშუალო საწარმოებს შორის), რომლებიც დაფუძნებულია ევროპაში და მის ფარგლებს გარეთ.

 

პერსონალი სარგებლობს ახალი ცოდნით, უნარებითა და კარიერული განვითარების პერსპექტივებით, ხოლო მონაწილე ორგანიზაციები ზრდის კვლევისა და ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარებას.

 

 

პერსონალის გაცვლითი პროგრამა  ღიაა უნივერსიტეტების, კვლევითი ინსტიტუტების, ბიზნესის, მცირე და საშუალო ბიზნესის და სხვა არააკადემიური ორგანიზაციების საერთაშორისო კონსორციუმებისთვის.

 

მინიმუმ სამი ორგანიზაცია სამ სხვადასხვა ქვეყანაში, რომელთაგან ორი უნდა იყოს განლაგებული ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყანაში ან ჰორიზონტ ევროპის ასოცირებულ ქვეყანაში.

თუ ყველა მონაწილე ორგანიზაცია არის ერთი და იგივე სექტორიდან (აკადემიური თუ არააკადემიური), მინიმუმ ერთი უნდა იყოს არა ასოცირებული მესამე ქვეყნიდან

პერსონალის ინდივიდუალურ წევრებს ირჩევენ მათი გამგზავნი ორგანიზაციები.

 

რას მოიცავს დაფინანსება?

პერსონალის გაცვლის პროექტები შეიძლება გაგრძელდეს ოთხ წლამდე. გრანტი აფინანსებს გაგზავნილი პერსონალის მობილობას ერთი თვიდან ერთ წლამდე. ჩართული პერსონალი გაგზავნის შემდეგ უნდა დაბრუნდეს გაგზავნილ ორგანიზაციებში, რათა გადასცეს ცოდნა.

 

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ან ჰორიზონტ ევროპის ასოცირებულ ქვეყნებში ორგანიზაციებს შორის პერსონალის გაცვლა საჭიროა სხვადასხვა სექტორებს შორის (აკადემიური თუ არააკადემიური), გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ისინი ინტერდისციპლინურია. არადაკავშირებულ მესამე ქვეყნებთან პარტნიორობისთვის ნებადართულია გაცვლა იმავე სექტორში და იმავე დისციპლინაში.

 

Staff Exchanges-ის მიერ დაფინანსებული პერსონალი

 

შეიძლება იყვნენ მკვლევარები კარიერის ნებისმიერ ეტაპზე, დოქტორის კანდიდატიდან პოსტდოქტორანტამდე, ასევე ადმინისტრაციული, ტექნიკურ ან მენეჯერულ პოზიციებზე არსებული ნ პერსონალი, რომლებიც ჩართული არიან კვლევისა და ინოვაციების საქმიანობაში.

უნდა იყოს ჩართული ან დაკავშირებული კვლევით და ინოვაციური აქტივობებით მათ გამგზავნი ორგანიზაციაში მივლინებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე.

გაგზავნის შემდეგ უნდა დაბრუნდნენ თავიანთ გამგზავნ ორგანიზაციაში, რომ გადასცენ ცოდნა და ხელი შეუწყონ თანამშრომლობას.

 

დამატებითი დაფინანსება მოიცავს  (მგზავრობის, განსახლების, საარსებო ხარჯებისთვის), რომელიც ემატება მათი ორგანიზაციის მიერ გადახდილ ხელფასს.

გარდა ამისა, გათვალისწინებულია დაფინანსება, შემდეგი მიამრთულებით:

 

კვლევა, ტრენინგი და ქსელური აქტივობები

მართვა და არაპირდაპირი ხარჯები

 

დაინტერესების შემთხვევაში მოგვმართეთ:

სჯსუს ჰორიზონტი ევროპის ოფისი, მისამართი, I კორპუსი, ოთახი 305


Horizon Europe აცხადებს სამეცნიერო საგრანტო კონკურსს დაავადებებთან გამკლავების და დაავადებების ტვირთის შემცირების მიმართულებით, სახელწოდებით პანდემიისთვის მზაობა და რეაგირება: პანდემიისთვის მზაობის ევროპული პარტნიორობის შენარჩუნება“. პროექტის მიზანია პანდემიისთვის მზაობის ხელშესაწყობად ადმინისტრაციული და ორგანიზაციული მხარდაჭერის უზრუნველყოფა“. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია კონსორციუმს (მინიმუმ 3 ევროპული, ევროპასთან ასოცირებული ან „ჰორიზონტ ევროპასთან“ ასოცირებული ქვეყნის ორგანიზაცია).

კონკურსის დაწყების თარიღი: 2023 წლის 26 ოქტომბერი.

ბიუჯეტი: დაახ. 8 000 000 ევრო.

საკონკურსო განაცხადის ატვირთვის ბოლო ვადა: 2024 წლის 11 აპრილი.

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2024-disease-08-12;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108557;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

ან მოგვმართეთ საუნივერსიტეტო საგრანტო ოფისში: I კორპუსი, ოთახი 305


სასტიპენდიო პროგრამა „ევროპული გრანტები ქართველი მკლევრებისთვის (DAAD)“ მეცნიერებს სთავაზობს საგრანტო პროგრამებს, რაც მიზნად ისახავს საქართველოს STI (Science, Technology and Innovation) სექტორის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობას, ქართველ მკვლევართა (მათ შორის ახალგაზრდა მეცნიერთა) და ინოვატორების ქსელის განვითარებას და ევროკავშირის შესაბამის კოლეგებთან პროფესიული კავშირების დამყარებას, ასევე ქართველ მკვლევართა და ინოვატორთა მობილობის გაზრდას და მათ ინტეგრაციას ევროპის კვლევით სივრცეში. გრძელვადიან პერსპექტივაში, პროგრამა მიზნად ისახავს ერთობლივი R&I (კვლევებისა და ინოვაციების) შედეგების, ასევე ერთობლივი R&I პროექტების სტიმულირებას Horizon Europe-ისა და ევროკავშირის R&I დაფინანსების სხვა სქემების ფარგლებში.

პროგრამის კონკრეტული მიზნები:

  • ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კოლეგებთან ქართველი მკვლევრების და ინოვატორების კვლევისა და ინოვაციური თანამშრომლობის სტიმულირება;
  • ევროკავშირში დაფუძნებულ სუბიექტებთან კოლეგებთან ერთობლივი R&I მუშაობის შესაძლებლობის მიცემა;
  • მკვლევართა სტიმულირება, რათა ინტეგრირდნენ და ჩაერთონ საპროექტო წინადადებების შემუშავებაში, რომლებიც შემდგომ წარედგინება ჰორიზონტ ევროპას (3 სვეტის ნებისმიერ ქვეპროგრამას) ან ევროკავშირის R&I დაფინანსების ნებისმიერ სხვა პროგრამას (COST, ევროპული პარტნიორობის ინიციატივები და ა.შ.);
  • საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოებასთან მობილობის სტიპენდიის დროს მიღებული ცოდნის ეფექტური გადაცემის ხელშეწყობა.

დეტალური იმფორმაციისთვის იხილეთ შემდეგი ბმული:

https://www.daad-georgia.org/ka/daphinansebis-modzieba/stipendiebis-sadziebo-sis/?type=a&q=&status=0&subject=0&onlydaad=0&detail_to_show=0&target=71&origin=71&pg=5&detail_to_show=57655520


ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საინფორმაციო დღე შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და „ჰორიზონტი ევროპა“ საქართველოს ეროვნული ოფისი გიწვევთ ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრაზე. საინფორმაციო შეხვედრა გაგაცნობთ თუ რა შესაძლებლობებს სთავაზობს ევროპული კვლევების საბჭო მკვლევრებს. კერძოდ, კონსოლიდატორ გრანტებისა (Consolidator Grant) და მაღალი საფეხურის გრანტების (Advanced Grant) მიმართულებით. ფორმატი: ონლაინ თარიღი: 21 ნოემბერი, 14:00 – 16:00 რეგისტრაციის ბმული: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQhKZ1HZXLAWA-f8yufCx_2Tl4TuT5JHRlCn1kFmGo83eEsg/viewform?usp=sf_link

ღონისძიებაზე დასწრების ლინკი: https://us02web.zoom.us/j/8159309443?pwd=WUtQYm1CaW8rbFoxbFBtMUNuRTl6dz09


მოგახ​სენებთ, რომ 2022 წლის 2-4 ნოემბერს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ორგანიზებით, საქართველოში პირველად ჩატარდება “ღია მეცნიერების ფორუმი” (შემდეგ – ფორუმი), რომელიც სამმხრივი შეხვედრის ფორმატში – ევროკომისიისა და ევროპის ღია მეცნიერების ღრუბლის ასოციაციის მონაწილეობით გაიმართება.   ფორუმი მიზნად ისახავს ღია მეცნიერების ეროვნული პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავება-განვითარებას, ევროპის ღია მეცნიერების ღრუბელთან (EOSC) თავსებადი სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობას და ეროვნულ დონეზე eosc-ის ელჩების გადამზადებას, რაც ქართული სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სივრცის საერთო ევროპულ სივრცესთან ინტეგრაციის პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.   ფორუმი გაიმართება ჰიბრიდულ რეჟიმში (სამუშაო ენა – ინგლისური ენა). მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში არსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების წარმომადგენლებს როგორც დასწრებულ, ისე ონლაინ ფორმატში.

>>> იხილეთ დღის წესრიგი


.

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საინფორმაციო შეხვედრა

European Research Council (ERC) Information Seminar

ძვირფასო კოლეგებო,

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და „ჰორიზონტი ევროპა“ საქართველოს ეროვნული ოფისი გიწვევთ საინფორმაციო შეხვედრაზე.

საინფორმაციო შეხვედრა გაგაცნობთ თუ რა შესაძლებლობებს სთავაზობს ევროპული კვლევების საბჭო მკვლევრებს. კერძოდ, სინერჯი გრანტებისა (Synergy Grants) და საწყისი გრანტების (Starting Grants) მიმართულებით.

ფორმატი: ჰიბრიდული

თარიღი:16 სექტემბერი, 14:00 – 16:00

ძირითადი სამიზნე აუდიტორია:

საწყის გრანტებზემკვლევარები რომელთათვისაც სადოქტორო სამეცნიერო ხარისხის მინიჭებიდან გასულია არანაკლებ 2 და არაუმეტეს 7 წელი.

სინერჯი გრანტებზე ნებისმიერ სამეცნიერო საფეხურზე მყოფი მკვლევარები.

რეგისტრაციის ბმული:

ევროპული კვლევების საბჭოს საინფორმაციო დღე/ European Research Council (ERC) Information Day in Georgia“ (google.com)

ღონისძიებაზე დასწრები ლინკი:

https://us02web.zoom.us/j/8159309443…

მიბმულ ფაილში იხილეთ დღის წერსიგი.

ღონისძიებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ:

ეკატერინე სანაია, ევროპული კვლევების საბჭოს ეროვნული საკონტაქტო პირი

E-mail: [email protected]

Mobile: +995 5773927


გამოცხადდა კონკურსები შემდეგი მიმართულებებით


UNESCO-ს პროგრამის „ინფორმაცია ყველასათვის“ (Information for All Programme (IFAP)) ფარგლებში პროექტები

IFAP პროგრამა (https://en.unesco.org/programme/ifap) ეხმარება ქვეყნებს გაატარონ და განავითარონ ეროვნული საინფორმაციო პოლიტიკა საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენებით.

წარდგენილი პროექტები უნდა იყოს შესაბამისობაში პროგრამის 6 პრიორიტეტთან: ინფორმაცია განვითარებისთვის; ინფორმაცია და წიგნიერება; ინფორმაცია და ეთიკა; ინფორმაციის დაცვა; ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და მულტილინგუალიზმი.

დაინტერესებულმა ორგანიზაციამ/ორგანიზაციებმა თავად უნდა მიაწოდონ პროექტი მისამართზე [email protected] 2022 წლის 16 სექტემბრამდე. IFAP-საგან პროექტით მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 10.000 აშშ დოლარს. პროექტის ხანგრძლივობა შესაძლებელია იყოს მაქსიმუმ 12 თვე.

დაინტერესებულ პირებს პირადად გადავუგზავნი პროექტის შედგენასთან დაკავშირებულ დეტალურ გზამკვლევს.

პატივისცემით,

სჯსუს ჰორიზონტი ევროპის საგრანტო ოფისი


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

გამოცხადდა 2022 წლის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის.

დეტალური ინფორმაცია კონკურსის პირობების შესახებ იხილეთ ბმულზე

https://bit.ly/3ROlPkk


სწრაფი წვდომის ბანერები

საზაფხულო სკოლა

ბიბლიოთეკა

სასწ.პროც

მუდლი

ჰორიზონტი ევროპა

უპლებათა ცენტრი

ონომასტიკა