კონკურსის შედეგები აკადემიურ თანამდებობებზე

საკონკურსო-საფაკულტეტო კომისიების გადაწყვეტილებით
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკ. საბჭოს 2023 წლის 13 დეკემბრის  N 39   დადგენილებით აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები:

ა) განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

  • ინგლისური ფილოლოგია – ასისტენტ- პროფესორის  თანამდებობაზე -თამარ გელაშვილი;

ბ) ინჟინერიის აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

  • ინფორმაციული ტექნოლოგიები- ასისტენტ- პროფესორის თანამდებობაზე – ნინო ბერიძე;

გ) ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი:

  • ბუღალტრული აღრიცხვა – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – ლაშა ჩიბურდანიძე.