არჩევნები წარმომადგენლობითი საბჭოს ასარჩევად

რექტორის 2024 წლის 11 მარტის N287598 ბრძანებით დაინიშნა არჩევნები სსიპ სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში საბჭოს  უფლებამოსილების დარჩენილი ვადით წევრთა ასარჩევად.

წარმომადგენლობით საბჭოში აირჩევიან:


–  ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან ერთი  სტუდენტი და ერთი აკადემიური პერსონალი;

–  ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტიდან ორი სტუდენტი;

–  იურიდიული ფაკულტეტიდან  ერთი სტუდენტი;

– განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიდან ერთი  სტუდენტი და  ერთი აკადემიური პერსონალი.

არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების რეგისტრაცია განხორციელდება 2024 წლის 8 აპრილიდან 17 აპრილის ჩათვლით. არჩევნები ჩატარდება 2024 წლის 23 აპრილს.

კანდიდატად რეგისტრაციის თაობაზე განცხადების მიიღება იწარმოებსსსიპ სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კანცელარიაში, მისამართზე: რუსთაველის ქ. N113, მე-2 სართული, ოთახი N208.

            წარმომადგენლობით საბჭოში წევრები აირჩევიან უნივერსიტეტის ფაკულტეტებიდან წარმომადგენლობის საფუძველზე სტუდენტებისა და აკადემიურ პერსონალის მიერ ცალ-ცალკე, საყოველთაო, პირდაპირი, თანასწორი არჩევნების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით.