ატესტაცია უვადოდ არჩეული პროფესორის თანამდებობებზე.

ფიზიკა-მათემატიკის მიმართულებით – პროფესორი გიორგი მესხი.

 საბუთების მიღება იწარმოებს, როგორც მატერიალურად ახალციხერუსთაველის 113 ეორე სართულიოთახი 210;  10-საათიდან – 16 საათამდე,

ასევე ელექტრონულად. საატესტაციო  დოკუმენტაცია უნდა გადააგზავნოთ ფოსტაზე [email protected].

სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადებაCVპროფესორის   ანგარიში  (ბოლო ხუთი  წლის  ცალცალკე) და  შესაბამისი დარგისმიმართულების განვითარების კონცეფცია.

 ატესტაციას დაქვემდებარებულ  პროფესორმა საბუთები უნდა წარადგინოს გამოცხადებიდან ორი კვირის შემდგომ – 2022 წლის 02 მარტიდან 07 მარტამდე, 18-00 საათამდე .  

ატესტაციას დაქვემდებარებულ  პროფესორებთან   გასაუბრება ჩატარდება საატესტაციო –საფაკულტეტო კომისიის გადაწყვეტილებით

ატესტაცია ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე     ჩატარდება 2022 წლის 10 მარტს, შედეგები გამოქვეყნდება იმავე დღეს.