ატესტაცია უვადოდ არჩეული პროფესორის თანამდებობებზე

ცხადდება  ატესტაცია სსიპ  სამცხე-ჯავახეთის   სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ  და  სოციალურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  უვადოდ არჩეული  პროფესორების   აკადემიურ  თანამდებობაზე.

  1. მიმართულება-ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა,  დარგი/სპეციალიზაცია- ქართული ფილოლოგია, ქვედარგი – ქართველური  ენათმეცნიერება – მერაბ ბერიძე;
  2. მიმართულება – ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა, დარგი/სპეციალიზაცია-ისტორია, ქვედარგი – ძველი მსოფლიოს  ისტორია – ნიკო ახალკაცი;
  3. მიმართულება -ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა,  დარგი/ სპეციალიზაცია–ისტორია,  ქვედარგი – საქართველოს  ისტორია – რომან   გოგოლაური;

       საბუთების მიღება იწარმოებს, როგორც მატერიალურად ქ. ახალციხე, რუსთაველის 113 მეორე სართული, ოთახი 210;  10:00-დან – 16:00-მდე, ასევე ელექტრონულად. საატესტაციო დოკუმენტაცია უნდა გადააგზავნოთ ფოსტაზე:  [email protected].

საატესტაციო დოკუმენტაცია: სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადება, CVპროფესორის   ანგარიში  (ბოლო ხუთი წლის ცალცალკე), დაშესაბამისი დარგის/მიმართულების განვითარების კონცეფცია.

     ატესტაციას დაქვემდებარებულ პროფესორმა საბუთები უნდა წარადგინოს – 2 მარტიდან 7  მარტამდე,  18:00 საათამდე.

ატესტაციას დაქვემდებარებულ პროფესორებთან გასაუბრება ჩატარდება 10 მარტს 12 საათზე, შედეგები გამოქვეყნდება იმავე დღეს.