გახდით ვეტერინარიის მაგისტრი სჯსუში

ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მომზადდეს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი კომპენტენციის მქონე, შიდა და საგარეო შრომის ბაზარის მოთხოვნების შესაბამისი კონკურენტუნარიანი ვეტერინარიის მაგისტრი, რომელიც ორიენტირებული
იქნება, როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ საქმიანობაზე და წარმართავს მრავალმხრივ კომპლექსურ საქმიანობას ვეტერინარიის სფეროში.