გიორგი ჯვარიძის ნაშრომის წინასწარი განხილვა

2021 წლის 4 ოქტომბერს  15 საათზე ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის საბჭოზე გაიმართება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის გიორგი ჯვარიძის სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარი განხილვა.

სადისერტაციო თემა: „მოსახლეობის შემოსავლების განაწილების უთანაბრობა

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და მისი შემცირების გზები“

ხელმძღვანელი – ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი როინ თათეშვილი.

სხდომა გაიმართება MOODLE-ის პლატფორმით.