სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრნველყოფის სამსახურის ერთერთი მთავარი პრიორიტეტია ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიული მამართულებების განვითარებით  სწავლებისა და ადმინისტრირების მაღალი ხარისხიუზრუნველყოფა საერთაშორისო პარტნიორებისა და რეგულაციების მეშვეობით, რაც მოიაზრებს შემდეგს: საგანმანათლებლო პროგრამების ინტერნაციონალიზაციას, საერთაშორისო მობილობაში პროფესორების და სტუდენტების ჩართვას, საერთაშორისო საგანმანათლებლო და კვლევით პროექტებში მონაწილეობას, საერთაშორისო ფონდების მოზიდვას,  საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარებში მონაწილეობას, უცხოენოვან ლიტერატურაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. 

 

 

 

 

ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგია

 

 

 

 

 

 

სწრაფი წვდომის ბანერები

საზაფხულო სკოლა

ბიბლიოთეკა

სასწ.პროც

მუდლი

ჰორიზონტი ევროპა

უპლებათა ცენტრი