ინფორმატიკის დოქტორანტის სემინარი

15 დეკემბერს  21.00  საათზე გაიმართება ინფორმატიკის სადოქტორო

 პროგრამის სტუდენტის, ირაკლი ხაჩიძის  II  სადოქტორო სემინარი: 

“3D კონვოლუციური ნეირონული ქსელი”

ხელმძღვანელი: გულნარა ჯანელიძე, საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი

თანახელმძღვანელი: ლელა წითაშვილი, ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში, ასოცირებული პროფესორი.