კითხვარები სტუდენტებისთვის – მიიღე მონაწილეობა

მოგესალმებით!
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმების ეფექტურად განხორციელებისათვის ატარებს კვლევას. გთხოვთ, გაგებით და საქმიანად მოეკიდოთ ქვემოთ მოცემულ შეკითხვებს. თქვენი ობიექტური პასუხები და მათი ანალიზი დაგვეხმარება, რომ ჩვენი აკადემიური ურთიერთობა უფრო პარტნიორული, პროდუქტიული და კომფორტული იყოს.

კითხვარი პირველკურსელთათვის;

კითხვარი ბაკალავრიატის მეორე, მესამე, მეოთხე კურსელთათვის;

კითხვარი მაგისტრანტებისთვის.

კითხვარი დოქტორანტებისთვის

რეცენზენტის შეფასების კითხვარი