კონკურსზე შემოსული განცხადებების რაოდენობა

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში   აკ. საბჭოს  26.07.2022 წლის  # 20 დადგენილებით გამოცხადებული კონკურსის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობების დასაკავებლად  შემოსული  განაცხადები  რაოდენობა:

ა) განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

  • სომხური ენა – 1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – 1 განცხადება;
  • სომხური ლიტერატურის ისტორია -1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – 0 განცხადება;

ბ) ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე:

ეკონომიკა – 1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -1 განცხადება;

გ) იურიდიული ფაკულტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე:

  • საჯარო სამართალი – 1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – 1 განცხადება;
  •  საჯარო მმართველობა – 1 საშტატო ერთეული ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე -1 განცხადება.