კონკურსის შედეგები აკადემიურ თანამდებობებზე – 2024

     საკონკურსო-საფაკულტეტო კომისიების გადაწყვეტილებით
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკ. საბჭოს 2023 წლის  პირველი ნოემბრის  N31 დადგენილებით აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები:

ა) განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

  • საქართველოს ისტორიის მიმართულებით  – ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე – ედიშერ ნარიმანიძე.

ბ)  იურიდიულ  ფაკულტეტზე:

  • საჯარო სამართლის მიმართულებით   – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – სოფიო გოხელაშვილი.