სჯსუ-ს სტრატეგიული განვითარების გეგმა

2019-2025 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმა
წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც შემუშავებულია საქართველოს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში გაზრდილი მოთხოვნების, საზოგადოების მოლოდინის და უნივერსიტეტის ფუნქციონირებაში ჩართული მხარეების ძალისხმევის საფუძველზე.

სჯსუ-ს სტრატეგიული გეგმის დაგეგმარების მეთოდოლოგია

სტრატეგიული დაგეგმვმა მიზნად ისახავს, უნივერსიტეტის მისიიდან გამომდინარე, განსაზღვროს მისი გრძელვადიანი მიზნები და მათი მიღწევს გზები  

სჯსუ-ს სამწლიანი სამოქმედო გეგმა

სამოქმედო გეგმა 2022-2024 წწ.

სწრაფი წვდომის ბანერები

საზაფხულო სკოლა

ბიბლიოთეკა

სასწ.პროც

მუდლი

ჰორიზონტი ევროპა

უპლებათა ცენტრი

ონომასტიკა