სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა განპირობებულია დაინტერესებულ პირთათვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის შესაძლებლობის, სწავლების მრავალსაფეხურიანობისა და მრავალფეროვნების მიზნით, ასევე პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის, შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების მომზადების უზრუნველყოფად, დასაქმების, მათ შორის, საკუთარი ბიზნესის წამოწყებისა თუ თვითდასაქმების, ხელშეწყობისთვის.
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განხორციელდა და განაგრძობს ფუნქციონირებასს არაერთი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლებსაც ჰყავთ წარმატებული კურსდამთავრებულები, რომლებიც დასაქმებულნი არიან არამარტო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები და კურსდამთავრებულთა რაოდენობა:

  • ფარმაცევტის თანაშემწე 178
  • ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირება 15
  • ქვისა და სხვა მასალების დეკორატიული დამუშავება 18
  • მასაჟისტ რეაბილიტატორი 32
  • პრაქტიკოსი ექთანი 27
  • ბუღალტრული აღრიცხვა 8
  • ვებინტერფეისის დეველოპერი 10
  • ბაგა ბაღის ამღზრდელი პედაგოგი 24

სწრაფი წვდომის ბანერები

საზაფხულო სკოლა

ბიბლიოთეკა

სასწ.პროც

მუდლი

ჰორიზონტი ევროპა

უპლებათა ცენტრი