ინტერნაციონალიზაციას, ისევე როგორც ყველა ევროპულ უნივერსიტეტში, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება.  იმისათვის, რომ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტს სათანადო ადგილი ეკავოს ქართულ და საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში, საჭიროა მუდმივი ორიენტირი, უწყვეტ განვითარებაზე.

 

 

 სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის კონცეფცია

  

 

სწრაფი წვდომის ბანერები

საზაფხულო სკოლა

ბიბლიოთეკა

სასწ.პროც

მუდლი

ჰორიზონტი ევროპა

უპლებათა ცენტრი