საკანონმდებლო მაცნეს მომსახურების პაკეტები

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერისტეტმა სტუდენტებისთვის, დამატებით შეიძინა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს მომსახურების პაკეტები.

 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე ახალი ფორმატით მომხმარებელს სთავაზობს ყველასათვის ხელმისაწვდომ, დაცულ, მუდმივად განახლებად ოფიციალურ ვებგვერდს – matsne.gov.ge, სადაც მომხმარებელს შეუძლია იხილოს საქართველოს ყველა უწყების მიერ მიღებული ნორმატიული აქტები, საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტები და საჯარო განცხადებები.

სწორედ matsne.gov.ge-ზე გამოქვეყნების შემდეგ იძენს ნებისმიერი ნორმატიული აქტი ოფიციალურ იურიდიულ ძალას.

ვებგვერდი მომხმარებელს სთავაზობს ოფიციალური იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიული აქტების სრულყოფილ მონაცემთა ბაზას, რომელიც მოიცავს ყველა ნორმატიულ აქტს. ნორმატიული აქტების საძიებო სისტემაში მომხმარებელს შეუძლია იხილოს კოდიფიცირებული აქტები და მათი ისტორია, განხორციელებული ცვლილების ყველა სტადიაზე.

სტუდენტებს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერისტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დარბაზებში არსებული კომპიუტერებიდან ექნებათ თავისუფალი წვდომა matsne.gov.ge-ზე.