ტრენინგი დოქტორანტებისთვის და მაგისტრანტებისთვის

გრძელდება ტრენინგი დოქტორანტებისთვის და მაგისტრანტებისთვის.

ტრენინგ მოდულს, რომელსაც განახორციელებს უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა და განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის მიმართულების აკადემიური პერსონალი, მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  • კვლევითი ნაშრომის სტრუქტურა;
  • საცნობარო მართვის სისტემების გამოყენება.
  • აკადემიური წერის საუკეთესო პრაქტიკა (სამეცნიერო ბაზებში გამოქვეყნებული ნაშრომების ანალიზი).
  • საკონფერენციო ნაშრომის მომზადება, მისი სპეციფიკა (საკონფერენციო ნაშრომისა და სამეცნიერო სტატიის მსგავსება-განსხვავება);

ტრენინგს ორგანიზებას უწევს განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.