ტრენინგი შეფასების ინოვაციურ ინსტრუმენტზე – ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები (ODB)

26 სექტემბერს EU-ERASMUS + ASSET(ASSET -Assessment Tools for new learning environments in higher education institutions) პროექტის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისთვის ჩატარდა ვორკშოპი განმავითარებელი შეფასების ინოვაციურ ინსტრუმენტზე-ღია ციფრული სამკერდე ნიშნები (ODB) – სასწავლო კურსებში აღნიშნული ინსტრუმენტის დანერგვა საშუალებას იძლევა სტუდენტის მიღწევების ვალიდურ ინდიკატორებზე და ინფორმაციას გვაწვდის მონაცემებით და მტკცებულებებით გამყარებული ცოდნისა და უნარების შესახებ, შესაძლებელია მისი გაზიარება ინტერენტის საშუალებით, რაც ზრდის სტუდენტის დასაქმების შანსებს.

ვორკშოპს უძღვებოდა პროექტის სტაფის წევრი, ასოცირებული პროფესორი, დიანა მიქელაძე.