სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამები

დამტკიცდა „2021-2022 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის/მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო/ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების ის პროგრამული მიმართულება/მიმართულებები, რომელშიც/რომლებშიც სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად აფინანსებს სახელმწიფო“ .

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლისთვის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამებია:

ისტორია;
ქართული ფილოლოგია;
ინგლისური ფილოლოგია;
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის ინტეგრირებული პროგრამა;
ეკონომიკა;
ინფორმაციული ტექნოლოგიები;
აგრონომია;
ეკოლოგია;
საჯარო მმართველობა;
ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა.

იხილეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება 50/ნ