ფაკულტეტის ხარისხის უფროსის არჩევნები

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის არჩევნების შედეგები:

ამომრჩეველთა რაოდენობა სიის მიხედვით 25

არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობა 22

კანდიდატის მიერ მოპოვებული ხმების რაოდენობა: ლელა წითაშვილი  22 ხმა