სტიპენდია  სტუდენტთა წახალისების, მოტივაციის გაზრდისა და კონკურენტული სასწავლო გარემოს შექმნის ერთ-ერთი ფორმაა. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაწესებულია რამდენიმე სახის  სტიპენდია:

გრიგოლ ხანძთელის სახელობის სტიპენდია-250 ლარი.

ფინანსდება პრეზიდენტის ფონდის მიერ და გაიცემა სემესტრულად ბაკალავრიატის ერთ სტუდენტზე. სტიპენდიანტის შერჩევა ხდება საუნივერსიტეტო კომისიის მიერ შესაბამისი კრიტერიუმების საფუძველზე.

სახელმწიფო სტიპენდია-150 ლარი. ფინანსდება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ და გაიცემა სემესტრულად უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტთა საერთო რაოდენობის 4 %-ზე.

საუნივერსიტეტო სტიპენდია-50 ლარი. ფინანსდება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ და გაიცემა სემესტრულად უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის 50 სტუდენტზე.

სახელმწიფო და საუნივერსიტეტო სტიპენდიებზე სტიპენდიანტების შერჩევა ხდება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სტიპენდიის დანიშვნის წესის“  შესაბამისად.

გარდა აღნიშნული სტიპენდიებისა, ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ბაკალავრიატის სტუდენტებზე სემესტრულად გაიცემა ახალციხის მერიის მიერ დანიშნული სტიპენდია, რომლის ოდენობას, სტიპნდიანტთა რაოდენობას და სტპენდიის დანიშვნის კრიტერიუმებს, განსაზღვრავს ახალციხის მერია.

სწრაფი წვდომის ბანერები