2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის რიგგარეშე მობილობა

სამცხე-ჯავახეთის  სახელმწიფო   უნივერსიტეტი  აცხადებს რიგგარეშე მობილობას!

უნივერსიტეტში საბუთების წარმოდგენის ვადა  2019 წლის 29 მარტი - 4 აპრილი

რეგისტრაციისთვის სტუდენტებმა განცხადებით უნდა მიმართონ უნივერსიტეტის რექტორს (განცხადება ივსება ადგილზე) 

განცხადებას თან უნდა ახლდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:
ა) ამონაწერი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებიდან; ბ) სტუდენტის სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) ასლი; გ) ცნობა გაცემული შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სტუდენტის სტატუსის მითითებით; დ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მხოლოდ ვაჟებისთვის); ე) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის 2 ასლი;  ვ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატი) ასლი; ზ)  ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია (CD).                      ტელ: 577 98 77 29;  577 98 77 84

სწრაფი წვდომის ბანერები

საზაფხულო სკოლა

ბიბლიოთეკა

სასწ.პროც

მუდლი

ჰორიზონტი ევროპა

უპლებათა ცენტრი