საერთაშორისო მობილობა
Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა ხორციელდება პარტნიორ საასწავლებლებს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრრომლობის მემორანდუმისა და პირველი აქტივობის ფარგლებში, რაც გულისხმობს ინდივიდუალურ მობილობებს პარტნიორ უნივერსიტეტებში.

Erasmus+ მობილობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
სტუდენტთა მობილობა – ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტთა გაცვლა 1 ან 2 სემესტრით კრედიტების დაგროვებით (credit mobility). უცხოეთში გატარებული სასწავლო პერიოდი უნდა შეესაბამებოდეს სტუდენტის სასწავლო პროგრამას გამგზავნ უნივერსიტეტში.
შენიშვნა: სტუდენტებს რომელთაც მონაწილეობის სურვილი აქვთ აღნიშნულ გაცვლით პროგრამაში საბუთების ჩამონათვალი უნდა წარადგინონ ნოტარიულად დამოწმებული გზით და ატვირთონ მასპინძელი უნივერსიტეტის რეგისტრაციის ლინკზე.

პერსონალის მობილობა
• სწავლების მიზნით: ამ აქტივობის ფარგლებში უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს საშუალება ეძლევა ასწავლოს პარტნიორ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
• ტრენინგის მიზნით: აღნიშნული აქტივობის მიზანია უნივერსიტეტის თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა პარტნიორ უნივერსიტეტში ტრენინგის (კონფერენციების გარდა) ან სამუშაოზე დაკვირვების (job shadowing) შესაძლებლობების შექმნით.

2019-2020 სასწავლო წლიდან სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ორმხრივ გაცვლებს განახორციელებს შემდეგ ევროპულ უნივერსიტეტებთან:
• Alexandru Ioan Cuza University of Iasi – რუმინეთი
http://www.uaic.ro/en/
• University of Lodz – პოლონეთი
https://iso.uni.lodz.pl/erasmus/academic/

• Catholic University in Ruzomberok-სლოვაკეთი

http://www.ku.sk/en/index.php/student-services/foreign-relations/erasmus-outside-eu

შენიშვნა: სტუდენტებს/პერსონალს, რომელთაც მონაწილეობის სურვილი აქვთ აღნიშნულ გაცვლით პროგრამაში საბუთების ჩამონათვალი უნდა წარადგინონ ნოტარიულად დამოწმებული გზით ინგლისურ ენაზე და ატვირთონ მასპინძელი უნივერსიტეტის რეგისტრაციის ლინკზე. 

უმეტეს შემთხვევაში საჭიროა:

1. ცნობა
2. პასპორტის ასლი
3. სარეგისტრაციო ფორმა
4. სასწავლო ხელშკრულება
5. ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
6. CV

Erasmus+ ის ყოველთვიური სტიპენდიის ოდენობა სტუდენტებისთვის განსაზღვრულია მიმღები ქვეყნის შესაბამისად. დეტალური ინფორმაცია კუნკურსის ვადების, პირობების შესახებ თავსდება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე პერიოდულად.  საკონტაქტო ინფორმაცია: [email protected]

ERASMUS+ CBHE

1.  ,,უნივერსიტეტების როლი რეგიონის განვითარებაში“-RURD- კოორდინატორი – მერი სახამბერიძე
 
2. ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების გახსნა საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტებისთვის

(Establishment of Psychological Counselling Centers at Georgian HEIs for Students)

– კოორდინატორი – გურანდა მოდებაძე
 

3. Developing and Implementing Technology-Enhanced Teaching and Learning at Georgian

HEIs/DITECH – კოორდინატორი – თინა გელაშვილი
 
4. “საჯარო სკოლებში მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარება” (USAD) – კოორდინატორი -ირმა ქურდაძე
 თითოეულ პროექტს ქონდეს თავისი ლინკი, და ყველა სიახლე რაც კოორდინატორებს ექნებათ სიახლეების ველის გარდა ამ ლინკის ქვეშაც განთავსდეს.

სწრაფი წვდომის ბანერები