2021 წელს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიღება გამოცხადდა შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

2021-2022 სასწავლო წლისთვის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიღება გამოცხადდა შემდეგ საგანმანათლებლო  პროგრამებზე:

 1. 0140101 ისტორია (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ისტორია;
 2. 0140102 ქართული ფილოლოგია (ქ. ახალქალაქი) – კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ისტორია;
 3. 0140103 ქართული ფილოლოგია (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში, , ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ისტორია;
 4. 0140104 ინგლისური ფილოლოგია (ქ.ახალციხე) -კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ისტორია;
 5. 0140105 დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა  (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 6. 0140106 ბიზნესის ადმინისტრირება (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 7. 0140107 ეკონომიკა (ქ. ახალქალაქი) – კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი, , ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) მათემატიკა;
 8. 0140108 ეკონომიკა  (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) მათემატიკა;
 9. 0140109 სამართალი (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) ისტორია;
 10. 0140110 საჯარო მმართველობა (ქ. ახალციხე) – კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 11. 0140111 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ქ. ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) მათემატიკა;
 12. 0140112  ეკოლოგია (ქ. ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 13. 0140113 აგრონომია (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 14. 0140114 ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ვეტერინარიის მაგისტრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 15. 0140115 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) სომხურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ზოგადი უნარები (სომხ); 
 16. 0140116 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალქალაქი) სომხურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ზოგადი უნარები (სომხ);
 17. 0140117ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) აზერბაიჯანულენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ზოგადი უნარები (აზერ);
 18. 0140118 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალქალაქი) აზერბაიჯანულენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ზოგადი უნარები (აზერ);
 19. 0140119 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) აფხაზურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – აფხაზური ენა;
 20. 0140120 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალქალაქი) აფხაზურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – აფხაზური ენა;
 21. 0140121 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) ოსურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ოსური ენა;
 22. 0140122 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალქალაქი) ოსურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ოსური ენა;

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წლისთვის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამებია:

ისტორია;
ქართული ფილოლოგია;
ინგლისური ფილოლოგია;
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის ინტეგრირებული პროგრამა;
ეკონომიკა;
ინფორმაციული ტექნოლოგიები;
აგრონომია;
ეკოლოგია;
საჯარო მმართველობა;
ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა.

იხილეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება 50/ნ