2021 წელს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიღება გამოცხადდა შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაცია  31 მარტის დასრულდა.

რაც შეეხება საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანას, ეს პროცესი აპელაციის შედეგების გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღის 18:00 საათზე შეწყდება. კონკრეტული თარიღი დაზუსტებისთანავე გამოქვეყნდება.  
აბიტურიენტმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს, რომ ის ვერ აირჩევს პროგრამებს, თუ არ ექნება მითითებული რელევანტური საგნები. აქედან გამომდინარე, ვერ მიიღებს მონაწილეობას ჩარიცხვების კონკურსში.

გაეცანით ცნობარი აბიტურიენტებისათვის“.

2021 წელს სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიღება გამოცხადდა შემდეგ საგანმანათლებლო  პროგრამებზე:

 1. 0140101 ისტორია (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ისტორიაში, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ისტორია;
 2. 0140102 ქართული ფილოლოგია (ქ. ახალქალაქი) – კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ისტორია;
 3. 0140103 ქართული ფილოლოგია (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში, , ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ისტორია;
 4. 0140104 ინგლისური ფილოლოგია (ქ.ახალციხე) -კვალიფიკაცია: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ისტორია;
 5. 0140105 დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავროსამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა  (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: განათლების მაგისტრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 6. 0140106 ბიზნესის ადმინისტრირება (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 7. 0140107 ეკონომიკა (ქ. ახალქალაქი) – კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი, , ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) მათემატიკა;
 8. 0140108 ეკონომიკა  (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ეკონომიკის ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) მათემატიკა;
 9. 0140109 სამართალი (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) ისტორია;
 10. 0140110 საჯარო მმართველობა (ქ. ახალქალაქი) – კვალიფიკაცია: საჯარო მმართველობის ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 11. 0140111 ინფორმაციული ტექნოლოგიები (ქ. ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ინჟინერიის ბაკალავრი ინფორმატიკაში, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3) მათემატიკა;
 12. 0140112  ეკოლოგია (ქ. ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ეკოლოგიის ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 13. 0140113 აგრონომია (ქ.ახალციხე) – კვალიფიკაცია: აგრარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 14. 0140114 ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) – კვალიფიკაცია: ვეტერინარიის მაგისტრი, ჩასაბარებელი გამოცდები: 1) ქართული ენა და ლიტერატურა, 2) უცხოური ენა (გერ.; ინგ.; რუს.; ფრან.), 3)ან ისტორია, ან მათემატიკა;
 15. 0140115 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) სომხურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ზოგადი უნარები (სომხ); 
 16. 0140116 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალქალაქი) სომხურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ზოგადი უნარები (სომხ);
 17. 0140117ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) აზერბაიჯანულენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ზოგადი უნარები (აზერ);
 18. 0140118 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალქალაქი) აზერბაიჯანულენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ზოგადი უნარები (აზერ);
 19. 0140119 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) აფხაზურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – აფხაზური ენა;
 20. 0140120 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალქალაქი) აფხაზურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – აფხაზური ენა;
 21. 0140121 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალციხე) ოსურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ოსური ენა;
 22. 0140122 ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (ქ. ახალქალაქი) ოსურენოვანთათვის, ჩასაბარებელი გამოცდა – ოსური ენა;