განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

თანამდროვე საგანამანათლებლო სისტემამ უნდა უზრუნველყოს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტის მომზადება, რომელიც შეძლებს ინტეგრაციას საერთაშორისო სივრცეში და პიროვნულ თვითრეალიზებას. გლობალური კონკურენციის პირობებში ხარისხიანი განათლების მიღება კვლავ რჩება საზოგადოების უმნიშვნელოვანეს ცხოვრებისეულ ღირებულებად, კეთილდღეობის, სოციალური სამართლიანობის, პოლიტიკური სტაბილურობისა და ქვეყნის უსაფრთხოების გადამწყვეტ ფაქტორად.

ფაკულტეტი აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის პირობებში ახორციელებს სასწავლო პროგრამებსა და სამეცნიერო კვლევებს.

 უზრუნველყოფს მეცნიერების სხვადასხვა დარგში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, მომავალზე ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა და მუდმივად ზრუნავს სასწავლო და სამეცნიერო პირობების გაუმჯობესებაზე. 

. აქედან გამომდინარე, განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული მიზანი და ამოცანებია:

1.თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი და ხელმისაწვდომი განათლების მიღების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა. კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება სწავლების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურებზე;

2.განათლების ხარისხის მუდმივი ამაღლების პოლიტიკის  განვითარება  და მართვის თანამედროვე  მეთოდების ფართოდ გამოყენება;

3.უწყვეტი განათლების  თანამედროვე სისტემის  ჩამოყალიბება, სამეცნიერო, პედაგოგიური და პროფესიული კადრების მომზადებისა და გადამზადების გაზრდის მიზნით;

4.სასწავლო პირობების სრულყოფა და ახალი ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობა

ფაკულტეტზე ხორციელდება შემდეგი საგანმანათლებლო სასწავლო პროგრამები:

საბაკალავრო პროგრამები: 

. ქართული ფილოლოგია

. ისტორია

. დაწყებითი განათლება

. ინგლისური ფილოლოგია

. დიზაინი

დამატებითი (minor) პროგრამები:

. ქართული ფილოლოგია

. ინგლისური ფილოლოგია

. რუსული ფილოლოგია

. თურქული ფილოლოგია

. ისტორია

. მასწავლებლის მომზადების პროგრამა

. არქეოლოგია

ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა (300 კრედიტი)

. დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა

სამაგისტრო პროგრამები:

. ქართველური ენათმეცნიერება

. ქართული ლიტერატურის ისტორია

. საქართველოს ისტორია

სადოქტორო პროგრამები:

. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამა (ქართული ფილოლოგიის, ისტორიის და ეთნოლოგიის მოდულებით)

პროფესიული პროგრამები:

. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი-პედაგოგის პროფესიული პროგრამა.

სხვა პროგრამები:

. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (60 კრედიტი)

. მასწავლებლის მომზადების პროგრამა (60 კრედიტი)

2018-19 სასწავლო წლის სტუდენტთა სტატისტიკური რაოდენობა

ბაკალავრიატი:        441 სტუდენტი

მაგისტრატურა:    30 სტუდენტი

პროფესიული:      15 სტუდენტი

დოქტორანტურა:  12 სტუდენტი

მოსამზადებელი:  60 სტუდენტი

მასწ/მომზადება:  70 სტუდენტი

სულ: 628 სტუდენტი

სასწავლო პრო­ცესის  უძღვებიან მაღალკვალიფიციური პროფე­სორ-მასწავლებლები, აქედან 7 სრული პროფესორი, 22 ასოცირებული პროფესორი და 2 ასისტენტ პროფესორი.  მათი სამეცნიერო და პედაგოგიური საქმიანობა ეფუძნება სწავლების თანამედროვე მეთოდებს, სტუდენტსა და შედეგზე ორიენტირებულ სწავლებას.

სწრაფი წვდომის ბანერები