დადგენილებები

 

წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილებები

2023 წელი
დადგენილება #16-სსიპ – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფინანსური დავალიანების მქონე სტატუსშეჩერებულ სტუდენტთა და ფინანსური დავალიანების საფუძვლით სტატუსშეჩერებულ სტუდენტთა დავალიანების ჩამოწერის (განულების) შესახებ

აკადემიური საბჭოს დადგენილებები

2018 წელი
დადგენილება #9 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევის შესახებ
დადგენილება #20 – აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების და საკონკურსო პირობების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #61– მასწავლებლის მომზადების დაგანმანათლებლო პროგრამაზე  2018-2019 სასწავლო წლის კალენდრის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #62 – მასობრივი კომუნიკაციისა და ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის გაუქმების შესახებ
დადგენილება #66 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #67 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #68  – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 25 დეკემბრის #71 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამაში”, ,,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებიმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამასა და ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებში” ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #69 -,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, მასწავლებლისა და მოწვეული სპეციალისტის სააუდიტორიო დატვირთვის ზღვრული ოდენობების განსაზღვრის შესახებ” სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 04 თებერვლის #8 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #70 -სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების და განვითარების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #71-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფარგლებში არსებული ჟურნალის ,,ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია – History, Archaeology, Ethnology” გაუქმების შესახებ ნ. ახალკაცის მოთხოვნის დაკმაყოფილების თაობაზე
დადგენილება #72 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე დამატებითი მიღების გამოცხადების თაობაზე
დადგენილება #73-,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და თანახელმძღვანელის წლიური აკადემიური დატვირთვისა და შრომის ანაზღაურების წესის დადგენის შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2014 წლის  24 სექტემბრის #64 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #74 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკუკლტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #75- სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკუკლტეტის და ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო პირობების და საბუთების მიმღები სამდივნოს პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #76 -„სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის აფილირების წესის დამტკიცების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 13 მარტის #19 დადგენილების პირველი პუნქტით დამტკიცებული სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის აფილირების წესში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დადგენილება #77- ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #79- სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო პირობების და საბუთების მიმღები სამდივნოს დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #82– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის საქმიანობის ანგარიშის მოსმენის შესახებ
დადგენილება #83– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითშეფასების ანგარიშის მომზადების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ
დადგენილება #84– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების მიზნით  სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

2019 წელი

დადგენილება #1– ,,წითელას მასიური გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის #16 განკარგულების შესრულების ხელშეწყობის მიზნით 2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიურ კალენდარში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება # 2– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთათვის სტიპენდიის დანიშვნის  წესისა და კრიტერიუმების განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება #3-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #4-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #6-,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი”-ში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #7-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აბიტურიენთა მოსამზადებელი კურსების მსმენელთათვის დამატებითი შეღავათის დაწესების შესახებ
დადგენილება #8-რეფერირებადი და იმპაქტ ფაქტორიანი გამოცემის სარეკომენდაციო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #9-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პროექტების შეფასებისა და მონიტორინგის კომისიის დანიშვნის შესახებ
დადგენილება #10-,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პლაგიატის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 25 იანვრის #1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #11-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო პირობებისა და საბუთების მიმღები სამდივნოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #12-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსის ამოქმედების შესახებ
დადგენილება #16-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
დადგენილება #17-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიულ პროგრამებზე საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეულ პედაგოგთა შრომის ანაზღაურების გაზრდის შესახებ
დადგენილება #18-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასტრონომიისა და ჰუმანიტარულ მეცნიებათა სადოქტორო  პროგრამების განხორციელების შეწყვეტის შესახებ
დადგენილება #19-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებიმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების შესახებ
დადგენილება #20-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებიმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #21– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმღვანელის არჩევნების თარიღის განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება #22– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე ნინო მილაშვილის კანდიდატურის დასამტკიცებლად წარდგენის შესახება
დადგენილება #23 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #24- სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #26 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერისტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #27– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერისტეტის ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #28 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერისტეტის ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #29 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერისტეტის ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #30-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის მომზადების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #31-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის რესურსებისა და სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #35-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების  შესახებ
დადგენილება #36-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #37- სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #38– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამების წარმოდგენის სავალდებული ფორმაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #39-,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ინსტრუქციაში” ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #40– სილაბუსის შემუშავების ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #41– სილაბუსის ფორმაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #42– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 5 აგვისტოს #37 დადგენილებით დამტკიცებულ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ,,ბუღალტრული აღრიცხვა” ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #43– სსიპ- სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი – 2019″ საორგანიზაციო კომიტეტის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #44– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #47– იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტის ირაკლი ბლუაშვილის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესახებ
დადგენილება #2– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალვრო პროგრამებში, ქართული ფილოლოგიის პროგრამაში და მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაში (300 კრედიტიანი) ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #13 –სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში EU-ERASMUS+INTEGRITY პროექტის ფარგლებში აკადემიური წერისა და საბიბლიოთეკო სერვისის ჩამოყალიბების შესახებ
დადგენილება #25-1  – ადამიანური რესურსების მართვის ტრეინინგ-კურსის მომზადების შესახებ
დადგენილება #45– პროფესორ როინ ყავრელიშვილის საერთაშორისო სიმპოზიუმზე და ასოცირებული პროფესორის ეთერ ნარიმანიშვილის საერთაშორისო კონფერენციაზე გაგზავნის შესახებ
დადგენილება #46– აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 14 ივნისის #35 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებულ წესში” ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #48– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსების ამოქმედების შესახებ
დადგენილება #49– პროექტის ,,სახელობითი სტიპენდია გამორჩეული სტუდენტებისთვის- გრიგილ ხანძთელის სტიპენდია” გაგრძელების შესახებ
დადგენილება #50– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურების გაზრდის შესახებ
დადგენილება #51– ,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პლაგიატის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 25 იანვრის #1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #53 – საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფია მექანიზმებში ცვლილების შეტანის შესახებ დანართი
დადგენილება #54 – ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტისთვის სემესტრის დასრულების შესაძლებლობის მიცემის შესახებ
დადგენილება #55 – აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 14 ივნისის #35 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში” ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #56– პროფესორების მერაბ ბერიძის, როინ ყავრელიშვილის, რომან გოგოლაურისა და ასოცირებული პროფესორის ვასილ მოსიაშვილის საერთაშორისო კონფერენციაზე მონაწილეობისათვის დღიური ხარჯების ანაზღაურების შესახებ
დადგენილება #57 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის განხორციელების შეწყვეტის შესახებ
დადგენილება #58 -სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგნობრივი პროფესიული პროგრამის განხორციელების შეწყვეტის შესახებ
დადგენილება #59 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიურ კალენდარში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #60 – იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის სპეციალობის მეოთხე კურსის სტუდენტის თამარ თეთრაძის დახმარების შესახებ
დადგენილება #61 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო 60 კრედიტიან პროგრამაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
დადგენილება #65 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო პირობებისა და საბუთების მიმღები სამდივნოს შემასდგენლობის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #67– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
 

2020 წელი​

დადგენილება #1– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019-2020 წლის აკადემიურ კალენდარში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #2 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #3– პროფესიულ პროგრამებზე მასწავლებელთა შრომის ანაძღაურების გაზრდის შესახებ
დადგენილება #13– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების ზოგიერთი წესის დამტკიცების შესახებ  იხილეთ   დანართი     დანართი 1
დადგენილება #14– სსიპ სამცხე-ჯავახეტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების დებულების დამტკიცების შესახებ
დაგენილება #15– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დოქტურანტურისა და სადისერტცაიო საბჭოს დებულებაში დამატების შეტანის შესახებ
დადგენილება #16– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-2, მე-4, მე-6 (არადამამთავრებელი) სემესტრის სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის გადახდის განსხვავებული ვადების განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება #18– აკადემიური საბჭოს 2018 წ. 13 მარტის N23 დადგენილებაში დამტკიცებულ “სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებლებაში” ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #19-აკადემიური საბჭოს 2019 წ. 14 ივნისის  N35 დადგენილებაში დამტკიცებულ “სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ წესში” ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #20– აკადემიური საბჭოს 2018 წ. 17 ტებერვლის  N16 დადგენილებით დამტკიცებულ “უმაღლესი საგანმანათლებლო აკადემიურ პროგრამებზე მიღების წინაპირობებში” ცვლილების შეტანის შესახებ

2021 წელი

დადგენილება #11-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

2022 წელი

დადგენილება #5 – ვაკანტურ აკადემიურ ტანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #9 – “სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ” აკადემიური საბჭოს 2019 ლის 14 ივნისის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #20 – აკადემიურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების და საკონკურსო პირობების დამტკიცების შესახებ

წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილებები

2023

დადგენილება#3
დადგენილება#2
 

2022

დადგენილება#31
დადგ.გენილება#30
დადგგენილება#28.
დადგენილება#29
დადგენილება#21
დადგგენილება#19.
დადგენილება#20
დადგენილება#26
დადგენილება#27
დადგგენილება#17
დადგენილება#16
დადგენილება#15
დადგგენილება#14
დადგენილება#13
დადგენილება#8
დადგენილება#7
დადგენილება#6
დადგენილება#3
დადგენილება#2
დადგენილება#1
2021
დადგენილება#41
2018
დადგენილება #18 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთიანი ბიუჯეტის და ძირითადი საგანმანათლეებლო ერთეულების ბიუჯეტის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #19– პოეზიის სახალხო დღესასწაულთან – შოთაობასთან დაკავშორებით, გაზეთ “ლიტერატურული მესხეთი”-ს ლიტერატურული კონკურსისთვის თანხის გამოყოფის თაობაზე
დადგენილება #20– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018 წლის კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #21– “სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთიანი ბიუჯეტის და ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულების ბიუჯეტების შედგენის წესში” ცვლილების შეტანის თაობაზე
დადგენილება#22სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს ზოგიერთი სტუდენტი წევრისთვის საბჭოს წევრის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ
დადგენილება#23– ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტის ხატია გელაშვილისათვის სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების დადასტურების შესახებ
დადგენილება #24 სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსების გახსნის შესახებ დადგენილება #25“დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და თანახელმძღვანელის წლიური აკადემიური დატვირთვის ოდენობისა და შრომის ანაზღაურების წესისი დამტკიცების შესახებ” წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 30 სექტემბრის N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #26– ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის დამატებით ცეცხლფარეშის მოვალეობის შესრულების დაკისრებისა და დანამატების განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება #27– “სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის რარიტეტული (იშვიათი და ძვირფასი) ფონდის განსაზღვრებისა და რარიტეტული წიგნების შერჩევის წესი”-ს დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #28 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უძრავ ქონებაში შემავალი ფართების იჯარით გაცემისა და მასში არსებული მოძრავი ქონების მოიჯარისათვის სასყიდლით სარგებლობაში (ქირავნობის ხელშეკრულებით) გადაცემის შესახებ
დადგენილება #29– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების (ქ. ახალქალაქში აღმაშენებლის ქ. N119-ში მდებარე კორპუსთან მისასვლელი გზის), გადაცემის შესახებ
დადგენილება #30– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2018 წლის კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #31– ვეტერინარიის ინტეგრირებული საბაკალავრო – სამაგისტრო საგანმანატლებლო პროგრამის მოსამზადებელი ჯგუფის შექმნის შესახებ
დადგენილება #32 –,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 13 მაისის # 52/ნ ბრძანებით დამტკიცებულ წესდებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ პროექტის მიღების თაობაზე
დადგენილება #33 – განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტის ცირა ფილიშვილისთვის  სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების დადასტურების შესახებ
დადგენილება #34 – ,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელისა და თანახელმძღვანელის წლიური აკადემიური დატვირთვის ოდენობისა და შრომის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ” წარმომადგენლობითი საბჭოს 2014 წლის 30 სექტემბრის #35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #35 -,,სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, მასწავლებლისა და მოწვეული სპეციალისტის სააუდიტორიო დატვირთვის ზღვრული ოდენობების დამტკიცების შესახებ” წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 24 თებერვლის #6 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #36 – ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტის ხატია კოჩალიძის სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების დადასტურების შესახებ
დადგენილება #37 – განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მდივნის ლაურა თარხნიშვილისთვის დამატებითი საქმიანობის განხორციელებისთვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება #38 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრიკოსის ა.არბოლიშვილის მიერ ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით გაზრდილი ჩასატარებელი სამუშაოსათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ
დადგენილება #39 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019 წლის კონსოლიდირებული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #40 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალზე სადღესასწაულო (საახალწლო) პრემიის გაცემის შესახებ
დადგენილება #41– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრის ნესტან სულავას უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ
 
2019
დაგენილება #1 – ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის დეკანის გ. მესხის სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურებაზე უარის თქმის შესახებ
დადგენილება#2 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019 წლის კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება#3 – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება#4 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოსამზადებელი კურსების მსმენელთათვის დამატებითი შეღავათის დაწესების შესახებ
დადგენილება #5 – სსიპ  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის საშტატო განრიგი და სახელფასო ფონდი“-ში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #6 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019 წლის კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება#7 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შინაგანაწესისა  და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების დამტკიცების შესახებ
იხილეთ: შინაგანაწესი
დადგენილება#8 – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალისა და სტუდენტის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ
იხილეთ: ეთიკის კოდექსი
დადგენილება #12  – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრის ფრიდონ ჩხიტუნიძისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ
დადგენილება #13 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების სწავლის საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების შესახებ
დადგენილება #14 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიულ პროგრამებზე საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეულ პედაგოგთა შრომის ანაზღაურების გაზრდის შესახებ
დადგენილება #15 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ძირითადი აქტივების ჩამოწერის შესახებ
დადგენილება #16 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი     ქ. ახალქალაქში აღმაშენებლის ქ. #119-ში მდებარე შენობა-ნაგებობების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის გადაცემის შესახებ
დადგენილება #17 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხულ უძრავ ქონებაზე სანივთო უფლების რეგისტრაციის შესახებ
დადგენილება #18 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #20 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019 წლის კონსოლოდირებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #21 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე ნინო მილაშვილის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება  #23– სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პასუხისმგებლობის გადანაწილების, დელეგირების, ანგარიშვალდებულებისა და ფინანსური მართვის კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #24-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქმისწარმოების ერთიანი წესის დამტკიცების შესახებ ხელშეკრულების ნიმუში 
დადგენილება #25-სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესპროცესების უწყვეტობის მართვის მექანიზმებისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #46 -სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დადგენილება #45 -ასოცირებული პროფესორის მარიანა ბალასანიანის, სტუდენტების თამარ ადვაძისა და გიორგი ზაზაშვილისთვის სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების დადასტურების შესახებ
დადგენილება #47 -2019 წლის მეორე ნახევრის ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის შესახებ
დადგენილება #48 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ის 2019 წლის კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დადგენილება #49 – წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 07 ივნისის #15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #50 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულეტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #51 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულეტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #52 – პროფესორ თინა იველაშვილის წიგნის ,,რელიგიური უმცირესობები სამცხე-ჯავახეთში” სტამბურად გამოცემის შესახებ
დადგენილება #53 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულეტეტის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება #54 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალზე სადღესასწაულო (საახალწლო) პრემიის გაცემის შესახებ
დადგენილება #55 – სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტის თამარ თეთრაძის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის უნივერსიტეტის ბიუჯეტიდან დაფარვის შესახებ

inside the high-ranking watch field,this link rolex has a special situation. professional watchmakers have been well trained by rolex dragxvape.com. the best icedoutwatchesreplica.ru in the world qualified a watchmaker to use decade. best swiss https://www.replicajacobandco.com has realized the dream of owning the excellent quality of watches. the best tiffany & co replica watch in the world is most likely the firstly to earn a detailed watch business.. the exact geneva representation turned out to be capable merely by exact sffactoryrolex.com. swiss made balenciaga replicas online.

cheap bv rolex oyster perpetual unisex rolex calibre 2836 2813 m114300 0002 hands and markers started guidance on dinner table ceremony.best 1:1 cloned evisu jacket with imported japanese miyota quartz movement.